Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Aannemersfederatie Nederland verbaasd over besluitvorming nieuwe CAO

  Aannemersfederatie Nederland is zeer verbaasd over de snelheid waarmee partijen Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen een nieuwe CAO voor de bouw willen sluiten. De huidige CAO loopt eind 2010 af.
  Aannemers Federatie Nederland vindt het onbegrijpelijk dat genoemde partijen hebben gemeend de Federatie voor de tweede maal te moeten uitsluiten van deelname. Wellicht hebben beide zaken rechtstreeks met elkaar te maken. Een uitgebreide reactie zal volgen zodra de volledige tekst van

  ...
 • Regionale workshops Arbocatalogus Bouw en Infra: schrijf u nu in!

  De Aannemersfederatie organiseert in samenwerking met Stichting Arbouw in de maand april een viertal regionale workshops Arbocatalogus Bouw en Infra.

  Arbouw heeft de bouwnijverheid de afgelopen jaren ondersteund bij het maken van een Arbocatalogus voor diverse sectoren en branches.
  Een groot aantal catalogi waaronder die van de Bouw en Infra is inmiddels goedgekeurd door de Arbeidsinspectie; een aantal andere catalogi, waar de werkgroepen later van start zijn gegaan, dienen

  ...
 • Masterclass 'gunnen op duurzaamheid'

  Op 13 april organiseert Balance & Result een masterclass 'gunnen op duurzaamheid'.

  In één dag krijgt u handvatten waarmee duurzaam inkopen en aanbesteden kan worden toegepast in uw inkoopbeleid en organisatie. Na deze dag kunt u de principes van duurzaam inkopen direct in uw eigen projecten toepassen. Als opdrachtgever en opdrachtnemer weet u adequaat te anticiperen op huidig en toekomstig duurzaamheidsbeleid.

  De Masterclass vindt plaats in Woerden. Voor informatie over

  ...
 • UWV Regeling Onwerkbaar weer bouwnijverheid: regenverlet

  wolkje met regen Om van de Regeling Onwerkbaar weer bouwnijverheid gebruik te kunnen maken hebben CAO-partijen de CAO voor de Bouwnijverheid aangepast met een nieuw artikel 20. Ook is de Tijdelijke regeling bouwplaatswerknemers onwerkbaar weer en artikel 20a lid1 aangepast. In dit artikel informeren wij u over de wijzigingen.

 • Vorst WW mogelijk per 1 februari 2010, formulieren beschikbaar

  Op 15 februari heeft het ministerie van SZW zijn goedkeuring verleend aan de mogelijkheid voor bouwplaatsmedewerkers bouw & infra om binnen het kader van de CAO voor de Bouwnijverheid tijdelijk in aanmerking te komen voor een uitkering Vorst WW. Hiertoe is de CAO tijdelijk aangepast. Een en ander betekent dat u als werkgever voor (een deel van uw) werknemers die daarvoor in aanmerking komen, vanaf 1 februari een WW-uitkering kunt aanvragen.

  Voor meer informatie en de formulieren

  ...
 • Inspanning Aannemersfederatie wordt beloond: CAO-partijen gaan de Bouw-CAO aanpassen om tijdelijk Vorst WW mogelijk te maken

  CAO-partijen gaan op verzoek van de Aannemersfederatie de Bouw-CAO, artikel 20a, zodanig aanpassen dat bouwbedrijven (met terugwerkende kracht) gebruik kunnen maken van de Vorst WW-regeling.

  De vakbonden zijn het overleg ingegaan met een inzet op Vorst-WW waarbij werknemers de zekerheid krijgen dat ze terug kunnen keren bij hun werkgever als de vorstperiode voorbij is.
  Ook moeten de bedrijven de WW-uitkering aanvullen tot 100% van het vastovereengekomen loon. Harde voorwaarde

  ...
 • Bbz-regeling - Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

  Door de terugloop van nieuwbouwprojecten tengevolge van de kredietcrisis en daar bovenop nog eens de langdurige periode van onwerkbaar weer en loondoorbetalingverplichting komen veel bedrijven in financiële problemen. Uw werknemers ontvangen hun loon of krijgen na ontslag een WW-uitkering. Maar hoe zit het nu met het inkomen van de ondernemer?
  Voor o.a. deze situatie heeft de overheid de bbz-regeling tot stand gebracht.

  Bbz staat voor ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen

  ...
 • Bijeenkomst Netwerk Conceptueel Bouwen 11 februari 2010

  Themabijeenkomst Integrale gebiedsontwikkeling optimaal met ICT

  De 6 netwerkbijeenkomsten van het Netwerk Conceptueel Bouwen staan in 2010 in het teken van integrale gebiedsontwikkeling. Deze keer gaan we in op het gebruik van ICT en internet-technieken om te komen tot een vereenvoudiging van gebiedsontwikkeling. Dus hoe kunnen samenwerking, techniek, projectoverschrijdend netwerken en collectieve innovatie van de bouwsector centraal staan.

  De eerstvolgende

  ...
 • Nieuwe serie BouwLokalen: Cradle to Cradle bouwen

  In februari start een nieuwe serie BouwLokalen over Cradle to Cradle bouwen.Bouwlokalen

  Afval bestaat niet meer voor de bouwer van de 21ste eeuw. Eén van onze grootste uitdagingen is om het grondstofgebruik terug te dringen. Grondstoffen zijn niet meer eindeloos beschikbaar en kunnen niet meer straffeloos worden verbruikt.

  ...
 • Aannemersfederatie vraagt Minister Donner om de WW-regeling onwerkbaar weer open te stellen voor bouwnijverheid

  Door de weeromstandigheden, sneeuw en vorst, vanaf 14 december 2009 zijn de bouw-bedrijven nauwelijks in staat geweest om te werken, maar hebben vanuit de CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 20a, wel de verplichting het loon door te betalen, zonder dat daar
  inkomsten tegenover staan. Deze loondoorbetalingverplichting komt uit de tijd dat het Risicofonds voor de Bouwnijverheid is opgericht en de bedrijven de onwerkbare dagen (laatstelijk na 9 dagen eigen risico) konden declareren.

 • EIB-onderzoek wijst de weg naar aanvullende overheidsmaatregelen

  Het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) toont ondubbelzinnig aan dat de bouw nog jaren in de hoek zit waar de klappen vallen. Geen sector wordt zo zwaar en zo lang getroffen door kredietcrisis  en economische recessie als de bouw. De door de overheid getroffen maatregelen dempen de teruggang wel enigszins, maar zijn niet veel meer dan druppels op een gloeiende plaat.
  Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, doet dan

  ...
 • "Bouwen op vertrouwen", symposium over ketensamenwerking

  Op 21 januari 2010 wordt in Alkmaar in het AZ-stadion het nationaal symposium over ketensamenwerking georganiseerd.

  Vanuit zowel Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Aedes en Bouwend Nederland is medewerking toegezegd: Henk Klein-Poelhuis, Elco Brinkman en Marc Calon geven hun visie over het belang van ketensamenwerking voor de bouw- en corporatiesector. In verschillende workshops komen mensen uit de praktijk aan het woord.

  De thema's van de workshops

  ...
 • Van der Laan kent subsidie toe voor bouw 23.000 woningen

  Minister Van der Laan heeft voor 164 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten konden in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor bouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten, subsidie aanvragen.

  In totaal zijn er 303 gemeenten die de subsidie ontvangen. Door deze subsidie kan de bouw van ruim 23.000 woningen voor 1 juli 2010 alsnog starten. De subsidie is bedoeld om de

  ...
 • CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010

  Niet alle bepalingen in de CAO voor de Bouwnijverheid zijn algemeen verbindend verklaard.

  Een overzicht van niet algemeen verbindend verklaard bepalingen kunt u hieronder downloaden, alsmede de tekst van de CAO waarin de niet algemeen verbindend verklaarde bepalingen zijn doorgestreept.

  Let op:   SZW heeft verder nog de volgende bepalingen geschrapt *):

  • Artikel 25a lid 3 (partieel): zinsnede ‘partij bij deze cao’ is geschrapt
  • Artikel 25b lid 4
  ...
 • Presentaties informatiebijeenkomsten november 2009

  Tijdens de informatiebijeenkomsten van november werden een aantal presentaties gegeven. Hieronder kunt u een aantal van deze presentaties downloaden.

  • Stichting Arbouw - Arbocatalogus Bouw & Infra
  • Rabobank - Kredietondersteuning
  • CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010 algemeen verbindend verklaard

   Op 17 november jl. heeft de Aannemersfederatie bericht van het Ministerie van Sociale Zaken ontvangen dat de CAO voor de Bouwnijverheid 2009-2010 ondanks de ingediende bedenkingen per 14 november 2009 algemeen verbindend is verklaard.

   Aannemersfederatie Nederland is daarover uitermate teleurgesteld met name voor de mkb werkgevers die zitten met een loonkostenstijging van meer dan 3% (1-1-2010 t.o.v. 1-1-2009) in een markt die zwaar onder druk staat.
   Het laatste kwartaal daalde

   ...
  • Bouw en onderwijs tekenen voor gezonde scholen

   In Nederland krijgen meer dan een miljoen kinderen in het basisonderwijs les in ongezonde gebouwen. Op initiatief van Servicecentrum Scholenbouw (SCS) tekenen partijen in bouw en onderwijs voor een verbeteringsslag in onderwijshuisvesting. Het betreft de PO-raad, de brancheverenigingen (Bond van Nederlandse Architecten, NLingenieurs, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, AannemersFederatie Nederland, Systeembouwend Nederland,)en SCS. Op dinsdag 10 november in Nieuwspoort ondertekenden de

   ...

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.