Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Afspraken bouw-cao vernieuwend: principeakkoord met trendbreuken

  Harderwijk, 24 maart 2012

  In de vroege uurtjes van zaterdag 24 maart 2012 hebben cao-partijen bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) een principeakkoord gesloten met belangrijke hervormingsafspraken op het gebied van scholing, arbeidstijden en reisuren. John Knoester, eerste onderhandelaar namens werkgevers: “wij zijn blij met dit akkoord waarin we belangrijke hervormingen en productiviteitsverhogende

  ...
 • Brandbrief bouwsector aan Tweede Kamer

  De sector bouw verkeert momenteel in zwaar weer en ook dit jaar neemt het bouwvolume opnieuw af. Om het tij te keren doen werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwsector in een gezamenlijke brandbrief een dringend beroep op de Tweede Kamer en de onderhandelaars in het Catshuis te komen tot een herstelplan voor de korte en wat langere termijn. Hiertoe worden oplossingen aangedragen, die bijdragen aan herstel van werk en werkgelegenheid en de voorwaarden scheppen voor evenwichtiger en

  ...
 • Toekomstagenda Bouw: verduurzamen gebouwen, vertrouwen herstellen

  De Aannemersfederatie ziet verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad en herbestemming van leegstaande kantoren en industriële gebouwen als belangrijkste bouwopgave voor de komende jaren. Tevens voorziet AFNL een trend in de richting van multifunctioneel en gemengd gebruik van gebouwen. Aandacht gaat daarbij vooral uit naar ‘het nieuwe wonen’; de combinatie van wonen, werken en studeren, als logische reactie op ‘het nieuwe werken’, maar ook wonen en zorg. Dit schrijft de AFNL in een

  ...
 • CAO nieuwsbrief 8: Doorbraak op opleiden

  Totale traject blijft moeizaam

  Nieuwegein - 15 maart. Gisteren is er in de zevende onderhandelingsronde over de bouw-cao overeenstemming bereikt op het dossier opleiden. Uitgangspunt is dat de schooldag voor nieuwe instroom niet meer betaald wordt. Uiteraard geldt dit pas als ook op
  andere punten overeenstemming wordt bereikt. Op arbeidstijden zijn ook enkele kleine stappen in de goede richting gezet. Voorts is gesproken over de vele andere

  ...
 • Nieuw Zakboek Aannemers overhandigd

  zakboek wordt overhandigdHenk Klein Poelhuis, voorzitter van Aannemersfederatie Nederland, heeft het eerste exemplaar van het ‘Zakboek Aannemers – Calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering’ in ontvangst genomen van de auteurs. Ed de Rechteren van Hemert en Ed Burgwal hebben met dit Zakboek na zeventig jaar een opvolger voor het boek ‘Het maken van begrotingen voor

  ...
 • CAO nieuwsbrief 7: Moeizame zoektocht naar openingen

  Twee belangrijke thema’s stonden gisteren  weer centraal tijdens de zesde ronde over de bouw cao: Flexibiliseren en creëren van maatwerk van arbeidstijden en een duurzaam en vooral betaalbaar opleidingsstelsel. Na het vastlopen van de vijfde onderhandelingsronde op 6 februari op deze punten hebben beide partijen gezocht naar openingen. Op het thema maatwerk arbeidstijden is gisteren sprake geweest van een moeizame zoektocht naar openingen, waarbij weinig vooruitgang is geboekt.

 • "Nú investeren in bouw met totaalplan, brengt economie op gang"

  De economie laat volgens het CPB in 2012 opnieuw een terugval zien en helaas staat de sector bouw en infra aan die kant van de streep waar het slecht gaat. Aangezien de bouwsector samen met de exporterende bedrijven de belangrijkste pijlers zijn van de economie, is het zaak nú in te zetten op de sectoren waarmee het slecht gaat en deze te stimuleren. Als bouw en export worden gestimuleerd, brengt dat ook de rest van de economie weer op gang.  Dit stelt Aannemersfederatie Nederland Bouw

  ...
 • "Crisis- en Herstelwet permanent, maar dan wel mkb-gerichter"

  Ook nu de Crisis- en Herstelwet (Chw) bijna 2 jaar van kracht is, blijft het aantal projecten waarop de wet van toepassing is helaas beperkt. Daarnaast profiteert het grootbedrijf nog steeds meer van de Chw dan het midden- en kleinbedrijf. Dit geldt zowel voor woning- als wegenbouw. Ondanks de unaniem in de Eerste Kamer aangenomen motie om in de Crisis- en herstelwet meer ruimte te scheppen voor het mkb, gaat het bij projecten op het gebied van infrastructuur onder de Chw nog steeds alleen

  ...
 • Bouw- en infrabranches werken aan duurzaamheid

  Vier branches aangesloten bij de AFNL, onderzoeken de komende maanden welke kanten van duurzaamheid (people, planet, profit) het beste bij hun branche passen. Bij de kick-off van het project “Duurzaam ondernemen, de sleutel tot succes!” discussieerden ondernemers – leden van Bovatin, MKB Infra, NVBU en VWN – met elkaar over de kansen die zij zien voor hun branche op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  Het project moet  resulteren in een visie op welke aspecten

  ...
 • Aannemersfederatie: herstel blijft helaas uit

  Volgens het EIB zakt de bouwproductie in Nederland dit jaar met 3,5% naar 54 miljard euro, bereikt de werkgelegenheid in 2013 een dieptepunt en treedt er in 2013 nauwelijks herstel op. De sombere prognoses komen volgens de voorzitter Henk Klein Poelhuis van Aannemersfederatie Nederland niet als verrassing. Vorig jaar ging het EIB er nog vanuit dat de bouwproductie in 2012 zou opleven.
  De Aannemersfederatie is altijd minder optimistisch geweest. Volgens de AFNL-voorzitter was al

  ...
 • UWV tot op heden coulant geweest maar vanaf 13 februari strakke toepassing van de regels!

  Voor de achterliggende vorstperiode is UWV coulant geweest met de beoordeling van alle foutieve of te late meldingen. Echter, met ingang van 13 februari zal UWV de uitvoeringsbepalingen van de Vorst WW-regeling voor de bouw uiterst strikt gaan hanteren. Dat betekent dat vanaf dat moment meldingen die onjuist of onvolledig zijn ingevuld en aangeleverd zonder meer als ongeldig zullen worden beschouwd. Dit geldt eveneens voor meldingen die te laat bij UWV zullen binnenkomen. Meldingen die

  ...
 • CAO nieuwsbrief 6: Onderhandelingen bouw-cao bouw vastgelopen

  'Bouw moet kunnen concurreren'
  Op de vijfde onderhandeldag besloten werkgevers en vakbonden na één gespreksronde de onderhandelingen van vandaag te stoppen. De gesprekken liepen vast op de opleidingskosten van leerlingen en op flexibiliteit in arbeidstijden.

 • CAO-nieuwsbrief 5: geen beweging op arbeidstijden

  Tijdens de vierde onderhandelingsronde over de CAO voor de Bouwnijverheid is uitsluitend gesproken over verruiming van maatwerkmogelijkheden rond arbeidstijden. Dit is essentieel voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en om in gelijke concurrentie met andere marktpartijen te komen. De gesprekken hebben vooralsnog niet tot enige toenadering over en weer geleid. “De discussies verliepen zeer moeizaam; de delta tussen de werkgevers- en werknemersvoorstellen is erg groot”, aldus John

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Bouwteam nuttige katalysator voor sector in zwaar weer

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra verwelkomt het door het kabinet ingestelde Bouwteam, als katalysator om de sector bouw en infra van nieuwe impulsen te voorzien. De Aannemersfederatie spreekt geen oordeel uit over de kwaliteit van het team, omdat de teamleden in het verleden nog weinig blijk hebben gegeven van kennis van of betrokkenheid bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van het mkb in de sector.

 • AFNL bepleit Nationaal Bouw- en Woningakkoord

  De Aannemersfederatie bepleit een Nationaal Bouw- en Woningakkoord, met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen, dat de bouw en infra sector uit het slop moet trekken. Het moet afgelopen zijn met het lanceren van allerlei tijdelijke, onsamenhangende maatregelen, hoe goed bedoeld ook. Halve maatregelen en luchtballonnen zonder samenhangend beleid, werken niet, aldus Henk Klein Poelhuis tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Aannemersfederatie.

 • Aannemersfederatie Nederland: "sociale partners in bouwsector moeten samen optrekken"

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft met enige verbazing kennis genomen van de Brandbrief die FNV Bouw aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het stilvallen van de bouwsector. Een half jaar geleden al heeft de Aannemersfederatie zowel FNV als CNV uitgenodigd samen op te trekken richting Kabinet en Tweede Kamer om de broodnodige stimulansen voor de bouwsector te bewerkstelligen.
 • Aannemersfederatie Nederland: "Behandel zzp’ers als ondernemers"

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat met het voorstel van de Partij van de Arbeid om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) onder het wettelijk minimumloon te laten vallen, nog meer onduidelijkheid wordt gecreëerd rondom de positie van zzp’ers. Bovendien kan het niet zo zijn dat opdrachtgevers (= werkgevers) worden opgezadeld met extra administratieve lasten en controles, zoals urenregistraties en controles van Arbeidsinspecties omdat zij met zzp’ers werken.

 • AFNL: uitzondering zware beroepen bij pensionering 65e goede zaak

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat minister Kamp vandaag met een aanvulling op het pensioenakkoord komt, waardoor werknemers in zware beroepen met 65 jaar met pensioen kunnen.
  De Aannemersfederatie bepleitte dit al sinds de hoorzitting in de Tweede Kamer van januari 2009. Door deze aanvulling kunnen werknemers die dit willen toch met 65 of 66 jaar stoppen, zonder al te veel in te leveren. Echter, in de bouw en infra moeten twee stappen worden gezet, daar nu nog

  ...