Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • CAO-nieuwsbrief 5: geen beweging op arbeidstijden

  Tijdens de vierde onderhandelingsronde over de CAO voor de Bouwnijverheid is uitsluitend gesproken over verruiming van maatwerkmogelijkheden rond arbeidstijden. Dit is essentieel voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en om in gelijke concurrentie met andere marktpartijen te komen. De gesprekken hebben vooralsnog niet tot enige toenadering over en weer geleid. “De discussies verliepen zeer moeizaam; de delta tussen de werkgevers- en werknemersvoorstellen is erg groot”, aldus John

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Bouwteam nuttige katalysator voor sector in zwaar weer

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra verwelkomt het door het kabinet ingestelde Bouwteam, als katalysator om de sector bouw en infra van nieuwe impulsen te voorzien. De Aannemersfederatie spreekt geen oordeel uit over de kwaliteit van het team, omdat de teamleden in het verleden nog weinig blijk hebben gegeven van kennis van of betrokkenheid bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van het mkb in de sector.

 • AFNL bepleit Nationaal Bouw- en Woningakkoord

  De Aannemersfederatie bepleit een Nationaal Bouw- en Woningakkoord, met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen, dat de bouw en infra sector uit het slop moet trekken. Het moet afgelopen zijn met het lanceren van allerlei tijdelijke, onsamenhangende maatregelen, hoe goed bedoeld ook. Halve maatregelen en luchtballonnen zonder samenhangend beleid, werken niet, aldus Henk Klein Poelhuis tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Aannemersfederatie.

 • Aannemersfederatie Nederland: "sociale partners in bouwsector moeten samen optrekken"

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft met enige verbazing kennis genomen van de Brandbrief die FNV Bouw aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het stilvallen van de bouwsector. Een half jaar geleden al heeft de Aannemersfederatie zowel FNV als CNV uitgenodigd samen op te trekken richting Kabinet en Tweede Kamer om de broodnodige stimulansen voor de bouwsector te bewerkstelligen.
 • Aannemersfederatie Nederland: "Behandel zzp’ers als ondernemers"

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat met het voorstel van de Partij van de Arbeid om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) onder het wettelijk minimumloon te laten vallen, nog meer onduidelijkheid wordt gecreëerd rondom de positie van zzp’ers. Bovendien kan het niet zo zijn dat opdrachtgevers (= werkgevers) worden opgezadeld met extra administratieve lasten en controles, zoals urenregistraties en controles van Arbeidsinspecties omdat zij met zzp’ers werken.

 • AFNL: uitzondering zware beroepen bij pensionering 65e goede zaak

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat minister Kamp vandaag met een aanvulling op het pensioenakkoord komt, waardoor werknemers in zware beroepen met 65 jaar met pensioen kunnen.
  De Aannemersfederatie bepleitte dit al sinds de hoorzitting in de Tweede Kamer van januari 2009. Door deze aanvulling kunnen werknemers die dit willen toch met 65 of 66 jaar stoppen, zonder al te veel in te leveren. Echter, in de bouw en infra moeten twee stappen worden gezet, daar nu nog

  ...
 • Scholingsconferentie AFNL: Financiering scholing en opleiding moet eigentijdser

  Terwijl er in de sector bouw en infra in de komende jaren meer vakmensen en meer mensen met een hoger opleidingsniveau nodig zijn, wreekt zich het probleem van de financiering van het scholings- en opleidingsstelsel. Dit onder meer als gevolg van de individualisering en de uitstroom uit de bouw-cao, waardoor de benodigde scholings- en opleidingsgelden door een steeds kleinere groep wordt opgebracht.

  ‘Hierop zal actie moeten worden ondernomen, want opleiding en scholing zijn en

  ...
 • BouwBelang 5 – 2011 online in te zien

  BouwBelang nr 5 is nu online in te zien. In dit nummer onder meer de banken over hun rol in de crisis, een mkb-vriendelijke Aanbestedingswet, verbetering vakopleiding is prioriteit, doorwerken in de winter en ‘de metselaar wordt gevelspecialist’.

  Bekijk de uitgave nu.

 • Vorst WW regeling winter 2011/2012

  Vanwege de crisis, die langer duurt dan verwacht, hebben sociale partners Bouwnijverheid twee aanvullende crisismaatregelen genomen. Werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector kunnen vanaf 10 november 2011 gebruik maken van de vorst-WW en de ‘Tijdelijke vergoeding pensioenpremie wegens ontslag’ is met een jaar verlengd.

 • CAO onderhandelingen Bouw Infra gestart

  Tijdens de eerste onderhandelingsdag over de nieuwe cao - die in een constructieve sfeer plaatsvond - hebben werkgevers hun zorg geuit over de marktsituatie en het afnemende draagvlak onder de cao. Werkgevers hebben daarom diverse productiviteitsverhogende voorstellen zoals meer maatwerk op het gebied van arbeidstijden, verlagen van kosten van leerlingen, vereenvoudiging van regelgeving en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

  Leden kunnen het complete

  ...
 • Bouwend Nederland en AFNL werken samen: "Elkaar versterken en vernieuwingsslag maken"

  Zoetermeer/Nieuwegein, 17 oktober 2011- Vanaf nu trekken werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra onder meer samen op bij de komende cao-onderhandelingen. Het eerste gezamenlijke voorstel: invoering vorst-WW. Vandaag tekenden bestuurders van de beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst. De Aannemersfederatie krijgt daardoor zetels in alle fondsen, besturen en andere verbanden waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in de Cao voor

  ...
 • Gratis workshops RI & E in november

  Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet, artikel 5 (inventarisatie en evaluatie van de risico's) en artikel 14 (bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming). Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle lidbedrijven met 25 of minder werknemers over een RI&E beschikken of dat hun RI&E niet jaarlijks wordt geëvalueerd

  ...
 • Informatiebijeenkomsten over pensioenakkoord en arbeidsvoorwaarden

  De Aannemersfederatie organiseert eind oktober / begin november weer een vijftal regionale informatiebijeenkomsten waar actuele onderwerpen door deskundigen worden toegelicht. Hierbij nodigen wij u uit om aan een van de informatiebijeenkomsten deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Eén van de thema’s tijdens de bijeenkomst is het nieuwe Pensioenakkoord dat onlangs is gesloten door centrale werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Een pensioendeskundige zal

  ...
 • Aannemersfederatie: Aanpassingen pensioenakkoord 1e stap in goede richting

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een eerste stap in de goede richting zet met de aanpassing van het pensioenakkoord voor zware beroepen en lage inkomens. Door de vitaliteit-regeling anders in te richten, komt er een extra mogelijkheid voor pensioensparen. Echter, de Aannemersfederatie meent dat er meer moet gebeuren voor werknemers in zware beroepen in bouw en infra. Het gaat hier niet om werknemers met topinkomens, die

  ...
 • Bouw en infra: het fundament van de Topsectoren!

  De aandacht die uitgaat naar de tien topsectoren, die door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn aangewezen, mag niet ten koste gaan van de sector bouw en infra. Dat de bouw niet is aangewezen als topsector, is voor de Aannemersfederatie geen punt. Sterker nog, de bouw- en infrasector wil geen status aparte, maar een faciliterende rol die de topsectoren helpt plannen te realiseren. Niet passief, maar oplossingsgericht en meedenkend in plannen en projecten van de

  ...