Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: Mkb-bouw en infra worstelt zich uit diep dal, littekens nog jaren voelbaar

  Alle gunstige vooruitzichten en fraaie berichten ten spijt, heeft het mkb in bouw en infra nog een lange weg te gaan om de noodzakelijke investeringen in vaste medewerkers, opleidingen, ict, huisvesting etc. op orde te krijgen. Dit concludeert Aannemersfederatie Nederland op basis van de Monitor MKB Bouw en Infra van Panteia / EIM, die in juni onder mkb-ondernemers in bouw en infra is uitgezet en vandaag openbaar wordt. Er tekent zich een beeld af van een sector die zich uit een diep dal

  ...
 • Monasch in Bouwbelang; verbondenheid mkb-aannemer met lokale economie

  In BouwBelang nr 3; PvdA-Kamerlid Jacques Monasch bij AFNL over verbondenheid mkb-aannemers met lokale samenleving. Daarnaast aardbevingsbestendig  bouwen in noord-Nederland, snel wind- en waterdicht prefab bouwen, regelgeving bestelauto’s en transport in de bouw, een MKB INFRA manifest met als hotitem afschaffing voorfinanciering door het mkb en een interview met Van Wingerden – BAM - over de kloof

  ...
 • AFNL: nieuwe CAO Bouw en Infra, mits gelijk speelveld!

  Een meerderheid van de branches aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland stemt in met het onderhandelingsakkoord over de cao-Bouwnijverheid, mits de loonsverhoging van 2,5% per 1 juli a.s. wordt doorgeschoven naar het moment van algemeen verbindend verklaren van de cao. Door een loonsverhoging te geven op het moment dat de cao nog niet algemeen verbindend is verklaard ontstaat een ongelijk speelveld.

  Ondernemers aangesloten bij een branche-organisatie die de cao onderteken

  ...
 • AFNL: verheugd dat Tweede Kamer loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor mkb wil beperken

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd over de brede constructieve inzet van de politiek de zware lasten en risico’s van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar voor ondernemers in het mkb te beperken. Bij de stemmingen in de Tweede Kamer vanmiddag is hiertoe een aantal cruciale moties aangenomen. De Aannemersfederatie hoopt en verwacht dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in dit verband op korte termijn invulling zal geven aan de wens van de Tweede

  ...
 • Animatiefilmpje Bouw ID-pas

  bouwid logoHet onderhandelingsresultaat van een nieuwe cao Bouwnijverheid 2015-2017 bevat een afspraak over de introductie van een Bouw ID-pas. Onder het voorbehoud dat een verplichting voor opdrachtgevers om te werken met een Bouw ID-pas algemeen verbindend kan worden verklaard – zodat deze voor de gehele sector geldt – wordt een invoering daarvan vanaf 1

  ...
 • AFNL/NOA: wetsvoorstel DBA aanpassen, dit legaliseert schijnzelfstandigheid

  AFNL en NOA willen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties aanpast. Het voorliggende wetsvoorstel werkt meer goedkope arbeidsrelaties in de hand en legaliseert schijnzelfstandigheid. Dit is juist wat AFNL en NOV niet wenselijk achten voor het mkb in bouw en afbouw. Tevens ondermijnt het wetsvoorstel de onlangs in de Eerste Kamer aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies, waarmee juist een halt moet worden toegeroepen aan schijnconstructies. Dit schrijven

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: verdient bouw btw-straf Kabinet?!

  Wanneer het kabinet inderdaad inzet op het drastisch en ongedifferentieerd verhogen van de btw om huishoudens een bescheiden lastenverlichting te kunnen bieden, zijn de sectoren die opereren op de binnenlandse markt  het kind van de rekening. Als de geruchten op dit punt inderdaad juist zijn, is het Kabinet er kennelijk op uit een strafexpeditie uit te voeren tegen een groot deel van het bedrijfsleven. Dit stelt Aannemersfederatie Nederland in een eerste reactie op de uitgelekte

  ...
 • AFNL: Een nieuwe CAO voor Bouw en Infra in zicht

  Aannemersfederatie Nederland stelt tevreden vast dat de strijdbijl in het CAO-conflict in de Bouw en Infra eindelijk lijkt begraven. Hoewel er hier en daar nog wat hete hangijzers zijn, zal de Aannemersfederatie het bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de achterban voorleggen. Belangrijke pijler voor een toekomstbestendige CAO was voor de Federatie dat gebroken werd met een stelsel van onwrikbare bepalingen die de broodnoodzakelijke flexibiliteit in de weg stonden.

  ...
 • Cao-partijen bouwnijverheid: Bouw-cao slaat nieuwe weg in!

  In de ochtend van 13 juni 2015 hebben cao-partijen bouw na bijna 48 uur non-stop onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt na een proces van ruim 1,5 jaar. Partijen hebben een aantal moeilijke keuzes moeten maken om de Bouw-cao toekomstbestendig te maken. Voor beide partijen is er een resultaat met plussen en minnen: aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is; maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen en afbouw seniorendagen. De collectieve

  ...
 • AFNL: helft mkb-aannemers kampt met te late betalingen

  Ruim de helft van de mkb-aannemers heeft te maken met te late betalingen door hoofdaannemers. Op dit  moment moet 53% van de mkb-aannemers in bouw en infra meer dan zestig dagen wachten op betalingen. Daarnaast heeft een derde van de mkb-ondernemers te maken met het niet of gedeeltelijk niet betalen van rekeningen. Dit blijkt uit Panteia / EIM-onderzoek dat AFNL-voorzitter Klein Poelhuis vandaag bij de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken presenteert.  Ook

  ...
 • CAO-onderhandelingen 2 en 3 juni

  Werkgevers en vakbonden hebben op 2 en 3 juni 2015 intensief onderhandeld over een nieuwe Bouw-CAO. Alle moeilijke dossiers zijn besproken en er zijn stappen gezet.CAO-partijen tonen wel de inzet om tot een principe-akkoord te komen. De onderhandelingen gaan verder op 11 en 12 juni 2015.

  4 juni 2015

 • Aannemersfederatie verheugd dat ook Eerste Kamer kiest voor eerlijke concurrentie in bouw!

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de Eerste Kamer zojuist unaniem heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet moet de door ondernemers zo gewenste eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Minister Asscher en het Parlement willen hiermee een eind maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector.

  Bonafide mkb-ondernemers –hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers- en hun medewerkers mogen

  ...
 • Aannemersfederatie: Handen Ineen voor een eigentijdse bouw-cao

  Ondernemers en hun medewerkers in de bouw- en infrasector worden geconfronteerd met een andere ‘bouwmarkt’, met sociale wetgeving die mkb-ondernemers weerhoudt medewerkers voor onbepaalde tijd aan te nemen en met leegloop van de cao. Werkgevers en werknemers hebben anno 2015 andere wensen ten aanzien van een cao dan hun voorgangers ooit hebben vastgelegd in de huidige cao. De noodzaak van en roep om een vernieuwende en eigentijdse cao wordt door alle partijen onderschreven en

  ...
 • Duurzaamheid in de bouwpraktijk in BouwBelang nr 2

  In BouwBelang nr 2, de special over duurzaam bouwen, volop aandacht voor kansrijke duurzame bouwprojecten voor het mkb, zoals  energiezuinig bouwen vanuit de schil, hoe de opdrachtgever te ontzorgen, demontabele duurzame appartementencomplexen en hoe eenvoudig EPC 0,3 te behalen. Daarnaast hoe duurzaamheid wordt verankerd in vakopleidingen, hoe studenten Bouwkunde een Summerlabb-paviljoen ontwikkelen en er wordt

  ...
 • Aannemersfederatie: stopzetten lage btw niet verstandig !

  Bouw bepleit structureel laag btw tarief in Belastingplan
  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt het niet verstandig dat het Kabinet heeft besloten de lage btw voor arbeid op renovatie en onderhoud definitief terug te draaien. Het lage btw-tarief heeft er voor gezorgd dat delen van de bouwsector in de afgelopen jaren hebben kunnen overleven. Opdrachtgevers/particulieren kregen hiermee net dat zetje om dat onderhoud of die

  ...
 • Bouwwerkgevers zeggen BTER-cao op

  Werkgevers in de bouw – Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, de Vereniging van Waterbouwers en NVB – hebben op 31 maart 2015 de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid (BTER-cao) opgezegd. Daarmee eindigt de BTER-cao per 31 december 2015. Met de opzegging beogen werkgevers de kosten van collectieve fondsen en de bureaucratie binnen de bedrijfstakeigen regelingen te verminderen. Werkgevers willen voor de toekomst enkel nog een

  ...
 • Rechter: Rimec moet cao toepassen

  Rimec Ltd. moet voorlopig de cao voor de bouwnijverheid toepassen op buitenlandse werknemers, ook die van haar Portugese dochtervennootschappen. Dat heeft de rechter vandaag beslist in een kort geding.

  Het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) handhaaft de cao voor de bouwnijverheid namens de sociale partners in de bouw. Een belangrijk aandachtspunt voor TBB zijn buitenlandse uitzendbureaus die arbeidskrachten in de Nederlandse bouw te werk stellen, maar deze niet belonen conform de

  ...
 • Bouw-cao: weer geen stap gemaakt!

  Op 18 maart 2015 hebben cao partijen bouw opnieuw met elkaar overlegd. Op basis van het informele overleg hadden werkgevers concrete voorstellen met betrekking tot arbeidstijden uitgewerkt en hebben deze vandaag gepresenteerd aan de vakbonden. Vakbonden wilden daar echter vandaag niet op reageren. Er zijn twee nieuwe data gepland: 31 maart en 10 april.

  George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie: "We begrijpen dat het een moeilijk proces is maar vinden het spijtig dat er

  ...
 • In BouwBelang 1: Robotisering en de bouw en minister Asscher pakt schijnconstructies aan

  In BouwBelang nr 1 aandacht voor robotisering en 3D-printen in de maakindustrie en de effecten daarvan voor het mkb in bouw en infra. Daarnaast een interview met minister Asscher over de aanpak van schijnconstructie; met verantwoordelijkheid voor de hoofdopdrachtgever. MKB-Nederland-voorzitter Van Straalen geeft aan hoe AFNL en NOA via hun gezamenlijke bestuurszetel meer invloed op de belangen van mkb-ondernemers kunnen uitoefenen. Tweede Kamerlid Erik Ziengs brengt een werkbezoek aan

  ...