MKB INFRA: Ondernemers en gemeente Den Haag leren met elkaar efficiënter werken

“Opmerkelijke gedachtenwisselingen” zo typeerde Jack Amesz, directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, de vierde editie van ‘De Markt dat zijn we Samen’, dit keer met name over EMVI. De gemeente Den Haag organiseerde op 30 juni deze leer-bijeenkomst samen met MKB INFRA en Bouwend Nederland. Infra-ondernemers en gemeentelijke vertegenwoordigers discussieerden in kleine groepjes over hoe inkoop en aanbesteden te verbeteren en procesfouten te verminderen. Door deze leersessies kunnen beschikbare middelen beter worden ingezet en innovativiteit uit de markt beter worden benut, waardoor zowel burgers als bedrijven beter af zijn, aldus Daan Stuit, voorzitter MKB INFRA...

Lees meer...

VWN reageert op inzet buitenlandse werknemers

In de afgelopen week zijn er opnieuw berichten in de pers verschenen over misstanden bij het inzetten van buitenlandse werknemers. Het gaat concreet om het via een uitzendconstructie inzetten van Hongaarse betonstaalverwerkers bij bouwprojecten in het Noorden van het land en in de stad Utrecht. Opnieuw lijkt hier sprake van ontduiking van de CAO met als gevolg onderbetaling en het in rekening brengen van te hoge kosten voor huisvesting.
Op dinsdag 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die erop is gericht eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Met het aannemen van die wet is een belangrijke stap gezet om een einde te maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden en weer te komen tot gezonde eerlijke concurrentieverhoudingen, ook binnen de bouwsector.
Maar deze regelgeving is pas een eerste stap. Controle op de naleving is van essentieel belang om te voorkomen dat de wet een lege huls wordt.
Een ander belangrijk punt is dat opdrachtgevers en hoofdaannemers zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor de wijze waarop hun projecten worden uitgevoerd. Dat betekent niet alleen oog voor kwaliteit en vakwerk maar ook een houding van elkaar iets gunnen en niet langer het criterium ‘voor de laagste prijs’. Dan ontstaat er ruimte voor gezonde arbeidsverhoudingen.
De VWN wil de komende tijd bij opdrachtgevers en hoofdaannemers hiervoor aandacht vragen.

 

VWN's website: www.wapned.nl.

 

MKB INFRA wil dat Rijkswaterstaat werken nog meer opknipt

Tijdens de algemene ledenvergadering van MKB INFRA bepleitte voorzitter  Daan Stuit het nog verder opknippen van projecten van Rijkswaterstaat en het verjongen van het opdrachtnemersbestand van RWS. De opzet van de nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat biedt RWS de kans meer rekening te houden met het midden- en kleinbedrijf.

Lees meer...

MKB INFRA: Omwenteling betalingsgedrag noodzaak

Er heerst grote onvrede bij met name mkb-ondernemers over de wijze waarop overheden betalen voor gww-opdrachten. En daarom moet het betalingsverkeer op de schop, vindt MKB INFRA. De brancheorganisatie roept andere brancheorganisaties in een vandaag tijdens de ledenvergadering gepresenteerd Manifest op zich aan te sluiten bij dit MKB INFRA-initiatief, dat een kanteling teweeg moet brengen in het denken over betalingen.

Lees meer...

MKB INFRA: Betere samenwerking RWS met markt via DOEN

nijkerkerbrugRijkswaterstaat streeft naar betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling van tijd en geld door juridificering en overbodige regels. Rijkswaterstaat is daarom in samenwerking met MKB INFRA, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland gestart met project DOEN, een pilot waarin met de markt wordt samengewerkt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug in Flevoland. Doordat het om een wat kleiner overzichtelijk project gaat, kunnen hier zowel mkb als grote bedrijven deelnemen.

Lees meer...

MKB INFRA: Open convenant Rotterdam krijgt navolging"

Het ‘open’- convenant dat de gemeente Rotterdam met steun van MKB INFRA met MKB Rijnmond heeft gesloten krijgt navolging. Resultaten van het ‘open’ convenant zijn betere kwaliteit, efficiency en lagere kosten. Op een bijeenkomst op de Bouwcampus in Rotterdam, presenteerden de convenantpartners onlangs de resultaten aan een aantal geïnteresseerde opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen), die in de startblokken staan om deze manier van werken over te nemen. Het open convenant in Rotterdam betekent; open en eerlijke afspraken maken over behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvormig, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kan het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. Dit helpt de gemeente Rotterdam haar ambities waar te maken: te zorgen voor een leefbare, veilige en duurzame stad, met ruimte voor economische ontwikkelingen en kansen voor alle inwoners.

Lees meer...

MKB INFRA: Tweede Kamervragen over toepassing aanbestedingsregels

Door verschillende Tweede Kamerleden, Carola Schouten (CU), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD) zijn in de afgelopen maanden vragen gesteld aan de minister van EZ (en I&M) over de toepassing van de nieuwe aanbestedingsregels, door opdrachtgevers en met name ook door Rijkswaterstaat. Dit onder meer naar aanleiding van de MKB INFRA monitor Aanbestedingswet en door MKB INFRA-leden aangedragen knelpunten.

Lees meer...

MKB INFRA: MKB-aannemers zijn geen ‘kredietverstrekkers’

MKB INFRA en AFNL pleiten al geruime tijd voor het inperken van betalingstermijnen door zowel particuliere opdrachtgevers als overheidsopdrachtgevers. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor zelf in financiële problemen.

Lees meer...

MKB INFRA: Past Performance; lust of last?

PHS 4628 300Een mini-symposium, georganiseerd door CROW en MKB INFRA, tijdens de InfraTech moest enige duidelijkheid verschaffen over Past Performance bij aanbestedingen. Is dit een lust of een last?, zo was de vraag. Iman Koster, directeur van CROW, nam de aanwezigen mee op een zoektocht naar wat Past Performance is en zou moeten zijn. Overheid en bedrijfsleven hebben lang langs elkaar heen geleefd, daar moet weer verandering in komen en hopelijk samenwerking van komen. Om enige structuur in de discussie te brengen, presenteerde MKB INFRA een manifest met een aantal uitgangspunten voor past performance.

Lees meer...

MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 kent twee winnaars

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is gewonnen door de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg. Deze gemeenten mogen zich volgens de jury met een ex aequo score beiden de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken 2015 noemen. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria, de objectieve beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs en de motivatie zijn bij deze  gemeenten dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Gert Peek de keuze van de jury. Zowel in Steenwijkerland als Tilburg durven politiek en ambtenaren kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar en verifieerbaar resultaat. De gemeenten Steenwijkerland en Tilburg ontvingen de MKB INFRA Award met certificaat 22 januari uit handen van wethouder T. Tankir van de gemeente Nijmegen (de eerste Award-winnaar) op de InfraTech in Rotterdam tijdens een bijeenkomst over aanbesteden van CROW en MKB INFRA.

Drie gemeenten voorbeeld voor aanbesteders infrawerken
Naast de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg, had de jury de gemeente Apeldoorn genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015. De jury noemde deze drie opdrachtgevers een voorbeeld en inspiratiebron voor andere aanbesteders van infrastructurele werken. De gelijkwaardigheid van deze drie inzendingen maakte de keuze van de winnaar een lastige. De uitslag is uiteindelijk bepaald door accentverschillen in de wijze waarop het mkb-vriendelijk karakter van het aanbestedingsbeleid door opdrachtgevers is gemotiveerd, maar ook door de wijze waarop dat in het aanbestedingsbeleid voor de jury verifieerbaar is vastgelegd. Alle drie de opdrachtgevers kregen uit handen van MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit de nominatie voor de Award uitgereikt.

Politieke en ambtelijke durf bij Steenwijkerland en Tilburg
Volgens de jury zijn de Awardwinnaars 2015 – de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg – professionele aanbesteders en opdrachtgevers, die in hun aanbestedingsbeleid nadrukkelijk een gelijk speelveld voor mkb-infrabedrijven hebben vastgelegd. En dit ook koppelen aan de politieke en ambtelijke durf kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar resultaat. Het mkb krijgt hierbij de ruimte om opdrachten te verwerven en de gemeenten beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid van infrastructurele werken. Voor beiden geldt dat met marktpartijen wordt overlegd, waardoor met kennis en ervaring van de markt vernieuwende oplossingen worden gecreëerd en doelmatigheid van aanbestedingen wordt verbeterd. Voor de gemeente Steenwijkerland geldt daarbij dat in het kader van rechtmatigheid en doelmatig-heid ‘met gezond verstand de regels worden gehanteerd’ en de gemeente goed inzicht heeft in ‘eigen kunnen’. De gemeente Tilburg heeft daarbij structureel de samenwerking met de markt in het beleid verankerd, past het ‘EMVI tenzij’-principe genuanceerd afgewogen toe en verstrekt een rekenvergoeding bij onevenredige inspanning van de markt bij inschrijvingen.

award2015Op de foto v.l.n.r. juryvoorzitter, wethouder Nijmegen, gemeente Tilburg,
MKB INFRA voorzitter, gemeente Steenwijkerland

Gelijk speelveld voor grote en kleine opdrachtgevers
De tweejaarlijkse MKB INFRA AanbestedingsAward heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te bieden. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld voor grote en kleine opdrachtnemers en een eerlijke concurrentie stimuleert. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat mkb-ondernemers worden uitgedaagd vernieuwende oplossingen aan te dragen en dat optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt. Gezien de evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van EZ en de Tweede Kamervragen naar aanleiding van de USP-monitor van MKB INFRA, komt dit in 2015 extra in de schijnwerpers.

Jury MKB INFRA Award
De jury die de inzendingen van opdrachtgevers heeft beoordeeld, bestaat naast juryvoorzitter G.C.J.J. (Gert) Peek, ondernemer en vice-voorzitter MKB INFRA, uit:

  • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs gemeente Nijmegen (winnaar 1e MKB INFRA-Award)
  • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, consultant ACA-GWW
  • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW
  • Drs. M.H.M. (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk

 

23 januari 2015