Website www.sloopcode.nl online: voor alle betrokkenen in de sloopsector

De initiatiefnemers van de “Code Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten” hebben de website www.sloopcode.nl gelanceerd. De website is een belangrijk middel om zoveel mogelijk organisaties in de sloopsector te kunnen bereiken en te committeren aan de Code. Initiatiefnemers van de Sloopcode zijn VERAS namens de sloopbedrijven en een aantal toonaangevende advies- en ingenieursbureaus in het sloopwerkveld.

De aanleiding voor het opstellen van de Code Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij de aanbesteding en uitvoering van sloopprojecten (hierna: Sloopcode) is dat er geregeld discussies ontstaan over de eisen in bestekken voor sloopprojecten. De Sloopcode beschrijft wat professionele opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokkenen van elkaar mogen verwachten bij de aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Het voordeel is dat transparantie, betrouwbaarheid van informatie en zorgvuldigheid worden bevorderd in aanbestedingen van sloopwerken.
Na het lanceren van www.sloopcode.nl is uiteraard de doelstelling dat zoveel mogelijk partijen hun steun uitspreken voor de Sloopcode. Hiertoe is de website www.sloopcode.nl opgezet om een brede uitrol onder alle betrokkenen mogelijk te maken. De website is heel toegankelijk van opzet; op de homepage is alles te vinden voor de gebruiker. De Sloopcode zelf, met toelichting op de hoofdtekst, is makkelijk in te zien. Verder zijn er tabs op de website waarbij in één oogwenk de organisaties die de Sloopcode hebben ondertekend, de veelgestelde vragen (FAQ) en het nieuws te zien is.

Lees meer...

MKB INFRA: omzeilen betalingstermijnen moet afgelopen zijn

MKB INFRA ondernemers hebben te maken met ontsporingen in het betalingsgedrag waarbij termijnen van 90 tot 120 dagen geen uitzondering zijn. En veelal bereiken dit soort mededelingen mkb-aannemers per ultimatum, zonder dat sprake is van overleg, laat staan overeenstemming.  Ook wordt daarbij soms een even creatief als verwerpelijk arsenaal aan argumenten gehanteerd om onder wettelijke betalingstermijnen uit te komen. Op de laatste dag van de betalingstermijn blijkt er opeens iets niet te kloppen in een factuur van twee maanden eerder. Zo betoogt MKB INFRA-voorzitter Stuit tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken. Ook AFNL-voorzitter Klein Poelhuis leverde aan deze hoorzitting een bijdrage.

Lees meer...

MKB INFRA: evaluatie Aanbestedingswet geen reden tot acute wetswijziging, wel zorgelijk dat mkb-aandeel aanbestedingen niet stijgt

Op basis van de eerste evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van Economische Zaken, ziet MKB INFRA geen reden acuut de Aanbestedingswet te wijzigen. Het verontrust MKB INFRA echter wel dat de nieuwe Aanbestedingswet, die uitgaat van een gelijk speelveld, nog niet heeft geleid tot een groter aandeel aanbestedingen door het mkb. Hieraan zal zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers hard moeten worden gewerkt.

Lees meer...

MKB INFRA: Ondernemers en gemeente Den Haag leren met elkaar effici├źnter werken

“Opmerkelijke gedachtenwisselingen” zo typeerde Jack Amesz, directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, de vierde editie van ‘De Markt dat zijn we Samen’, dit keer met name over EMVI. De gemeente Den Haag organiseerde op 30 juni deze leer-bijeenkomst samen met MKB INFRA en Bouwend Nederland. Infra-ondernemers en gemeentelijke vertegenwoordigers discussieerden in kleine groepjes over hoe inkoop en aanbesteden te verbeteren en procesfouten te verminderen. Door deze leersessies kunnen beschikbare middelen beter worden ingezet en innovativiteit uit de markt beter worden benut, waardoor zowel burgers als bedrijven beter af zijn, aldus Daan Stuit, voorzitter MKB INFRA...

Lees meer...

VWN reageert op inzet buitenlandse werknemers

In de afgelopen week zijn er opnieuw berichten in de pers verschenen over misstanden bij het inzetten van buitenlandse werknemers. Het gaat concreet om het via een uitzendconstructie inzetten van Hongaarse betonstaalverwerkers bij bouwprojecten in het Noorden van het land en in de stad Utrecht. Opnieuw lijkt hier sprake van ontduiking van de CAO met als gevolg onderbetaling en het in rekening brengen van te hoge kosten voor huisvesting.
Op dinsdag 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die erop is gericht eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Met het aannemen van die wet is een belangrijke stap gezet om een einde te maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden en weer te komen tot gezonde eerlijke concurrentieverhoudingen, ook binnen de bouwsector.
Maar deze regelgeving is pas een eerste stap. Controle op de naleving is van essentieel belang om te voorkomen dat de wet een lege huls wordt.
Een ander belangrijk punt is dat opdrachtgevers en hoofdaannemers zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor de wijze waarop hun projecten worden uitgevoerd. Dat betekent niet alleen oog voor kwaliteit en vakwerk maar ook een houding van elkaar iets gunnen en niet langer het criterium ‘voor de laagste prijs’. Dan ontstaat er ruimte voor gezonde arbeidsverhoudingen.
De VWN wil de komende tijd bij opdrachtgevers en hoofdaannemers hiervoor aandacht vragen.

 

VWN's website: www.wapned.nl.

 

MKB INFRA wil dat Rijkswaterstaat werken nog meer opknipt

Tijdens de algemene ledenvergadering van MKB INFRA bepleitte voorzitter  Daan Stuit het nog verder opknippen van projecten van Rijkswaterstaat en het verjongen van het opdrachtnemersbestand van RWS. De opzet van de nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat biedt RWS de kans meer rekening te houden met het midden- en kleinbedrijf.

Lees meer...

MKB INFRA: Omwenteling betalingsgedrag noodzaak

Er heerst grote onvrede bij met name mkb-ondernemers over de wijze waarop overheden betalen voor gww-opdrachten. En daarom moet het betalingsverkeer op de schop, vindt MKB INFRA. De brancheorganisatie roept andere brancheorganisaties in een vandaag tijdens de ledenvergadering gepresenteerd Manifest op zich aan te sluiten bij dit MKB INFRA-initiatief, dat een kanteling teweeg moet brengen in het denken over betalingen.

Lees meer...

MKB INFRA: Betere samenwerking RWS met markt via DOEN

nijkerkerbrugRijkswaterstaat streeft naar betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling van tijd en geld door juridificering en overbodige regels. Rijkswaterstaat is daarom in samenwerking met MKB INFRA, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland gestart met project DOEN, een pilot waarin met de markt wordt samengewerkt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug in Flevoland. Doordat het om een wat kleiner overzichtelijk project gaat, kunnen hier zowel mkb als grote bedrijven deelnemen.

Lees meer...

MKB INFRA: Open convenant Rotterdam krijgt navolging"

Het ‘open’- convenant dat de gemeente Rotterdam met steun van MKB INFRA met MKB Rijnmond heeft gesloten krijgt navolging. Resultaten van het ‘open’ convenant zijn betere kwaliteit, efficiency en lagere kosten. Op een bijeenkomst op de Bouwcampus in Rotterdam, presenteerden de convenantpartners onlangs de resultaten aan een aantal geïnteresseerde opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen), die in de startblokken staan om deze manier van werken over te nemen. Het open convenant in Rotterdam betekent; open en eerlijke afspraken maken over behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvormig, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kan het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. Dit helpt de gemeente Rotterdam haar ambities waar te maken: te zorgen voor een leefbare, veilige en duurzame stad, met ruimte voor economische ontwikkelingen en kansen voor alle inwoners.

Lees meer...

MKB INFRA: Tweede Kamervragen over toepassing aanbestedingsregels

Door verschillende Tweede Kamerleden, Carola Schouten (CU), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD) zijn in de afgelopen maanden vragen gesteld aan de minister van EZ (en I&M) over de toepassing van de nieuwe aanbestedingsregels, door opdrachtgevers en met name ook door Rijkswaterstaat. Dit onder meer naar aanleiding van de MKB INFRA monitor Aanbestedingswet en door MKB INFRA-leden aangedragen knelpunten.

Lees meer...