MKB INFRA: Eerste succesvolle resultaten ander betalingssysteem infrawerken

Opdrachtgever Horst aan de Maas geeft goede voorbeeld

Een voordeel aan rente, forse vermindering van kredieten bij banken, een afname van het balanstotaal met een positief effect op de solvabiliteit, beperken van de kans op faillissement en voorkoming van financieringslasten binnen de keten. En dat als resultaat van de eerste pilot die de gemeente Horst aan de Maas aanging met MKB INFRA om de continue voorfinanciering door mkb-ondernemers bij de uitvoering van infraprojecten uit de weg te ruimen.

In het boekje ‘Contract op Maat’ gericht aan alle (semi)overheidsopdrachtgevers, daagde MKB INFRA opdrachtgevers uit de continue voorfinancieringsproblematiek van infraprojecten die ondernemers veel geld kost te lijf te gaan. De gemeente Horst aan de Maas durfde de uitdaging aan en de resultaten van de pilot liegen er niet om, zo blijkt vandaag uit publicatie in BouwBelang nr 4 van okt. 2017, het blad van Aannemersfederatie Nederland waarbij MKB INFRA is aangesloten.

Geen krediet meer nodig
In overleg tussen gemeente en MKB INFRA is besloten het project ‘Bouwrijp maken van een kleine woonwijk’ in de gemeente Horst aan de Maas als pilot te gebruiken. Een project van ongeveer 3,5 ton met een veelzijdigheid aan werkzaamheden als grondwerk, straatwerk, asfaltering en riolering, waarbij werk in hoofd- en onderaanneming wordt uitgevoerd en toeleveranciers zijn betrokken. Op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding is het werk uitbesteed aan een mkb-bedrijf Horster Wegenbouw Combinatie HWC. In het gehele project is in continue afstemming tussen opdrachtgever, hoofdaannemer, specialistische aannemers en toeleveranciers gewerkt. Een echte open samenwerking in de keten, met begeleiding van een pilotteam. Bij aanvang van het werk heeft de aannemer een planning gemaakt, waarbij gelijk een inschatting van de kosten in de eerste maand is gemaakt. Dit bedrag is gelijk gefactureerd en door opdrachtgever binnen twee weken overgemaakt. Er hoefde dus geen, zoals helaas gebruikelijk is in de infrasector, beroep te worden gedaan op krediet of oprekken van betalingstermijnen in de keten. En ook met specialistische aannemers en toeleveranciers zijn afspraken over de betaaltermijnen (doorbetaling binnen 1 week) gemaakt en nagekomen.

Afschaffing onredelijke betalingssystemen
Op basis van de voorlopige conclusies stellen zowel MKB INFRA, als de gemeente Horst aan de Maas dat het project zeer succesvol is verlopen, absoluut navolging verdient en goede resultaten heeft opgeleverd. De financieringslasten binnen de keten worden voorkomen door afschaffing van onredelijke betalingssystemen met termijnen die soms 90 dagen of langer zijn en men kan ook niet meer teren op geld van de ketenpartners. In de pilot is een rentevoordeel van 2400 euro op een bedrag van 350.000 euro behaald. Dit zou bij een omzet van 20 miljoen euro een rentevoordeel van 130.000 euro opleveren. Daarnaast is er een afname van het balanstotaal van ongeveer 25%, hetgeen een positief effect op de solvabiliteit van 20 tot 25% oplevert. Halvering van de kredieten bij banken behoort tot de mogelijkheden en de kans op faillissementen in de keten wordt beperkt.

Volgende pilots in voorbereiding
MKB INFRA is zeer enthousiast over de resultaten van de eerste pilot en is bezig met de voorbereidingen van andere pilots. Op grond daarvan kunnen definitiever conclusies worden getrokken om met een goed onderbouwd betalingssysteem te komen, dat recht doet aan alle partijen in de uitvoeringsketen van aanbestedingsprojecten. Deze pilot is een eerste belangrijke stap naar aanpassing van de betalingsregels, aldus MKB INFRA.

Download het artikel in BouwBelang nr 4 oktober 2017

29 september 2019