MKB INFRA: Open convenant Rotterdam krijgt navolging"

Het ‘open’- convenant dat de gemeente Rotterdam met steun van MKB INFRA met MKB Rijnmond heeft gesloten krijgt navolging. Resultaten van het ‘open’ convenant zijn betere kwaliteit, efficiency en lagere kosten. Op een bijeenkomst op de Bouwcampus in Rotterdam, presenteerden de convenantpartners onlangs de resultaten aan een aantal geïnteresseerde opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen), die in de startblokken staan om deze manier van werken over te nemen. Het open convenant in Rotterdam betekent; open en eerlijke afspraken maken over behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvormig, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kan het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. Dit helpt de gemeente Rotterdam haar ambities waar te maken: te zorgen voor een leefbare, veilige en duurzame stad, met ruimte voor economische ontwikkelingen en kansen voor alle inwoners.

Faalkosten beperkt
Samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en eerdere betrokkenheid, kunnen de faalkosten – die zelfs bij routinematig infrastructurele werken kunnen oplopen tot 30 % - drastisch beperken. Dat was de achtergrond van het eind 2011 afgesloten convenant. En het blijkt te werken, laten zowel gemeente als ondernemers weten. Afgesproken is destijds om opdrachten vaker meervoudig onderhands aan te besteden. Daarnaast is geëxperimenteerd met het niet langer op laagste prijs gunnen, maar kwaliteit en uitwerking mee te wegen. En de samenwerking op basis van transparantie en vertrouwen  is niet klef, maar zakelijk en hard, volgens de directeur van Ingenieursbureau Rotterdam, Johan Vermeer.

Josselin de Jonglaan 300

Werkzaamheden bij de Josselin de Jongweg.


Sneller gebouwd, minder overlast en geen vechtcultuur
Alhoewel het niet van de ene op de andere dag goed ging, aldus Vermeer, is in de vier jaar van het convenant de vechtcultuur verlaten en zijn hiervoor openheid en vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemers in de plaats gekomen. Met als resultaat sneller bouwen, minder overlast en geen geruzie meer tijdens en na het werk. Ook de voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, beaamt dat met het convenant een cultuuromslag wordt bewerkstelligd, die daadwerkelijk resultaat oplevert. Hij mocht als waarnemer meekijken bij het opstellen van de emvi-criteria, weliswaar zonder stemrecht, maar met inbreng vanuit de bouwpraktijk. De enorme transparantie vanuit de opdrachtgever, is een verademing aldus Stuit.

Convenant krijgt navolging
Inmiddels zijn ruim tien opdrachtgevers bereid onderhandse aanbestedingen transparanter en meer in samenwerking met mkb-bedrijven in de markt te zetten, waarmee zij het voorbeeld van de gemeente Rotterdam volgen. De metropoolregio Den Haag – Zoetermeer - Rotterdam – Provincie Zuid-Holland staat in de startblokken. Maar ook Nijmegen, Amsterdam, Hoorn, Woerden, Amersfoort, Utrecht met provincie Utrecht, Alphen aan den Rijn en Waternet staan te popelen om met een soortgelijke werkwijze resultaten te behalen.

Voordelen open convenant Rotterdam
Meer transparantie, een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij grond-, weg- en waterbouw leidend tot kostenbesparingen, een beter eindresultaat en meer plezier in het werk met inzicht en controleerbaarheid vormen de basis van het vertrouwen tussen de contractpartners. Hiervoor zijn noodzakelijk:

  • Deelnemers nemen beslissingen op basis van vollediger, juiste informatie, waardoor overheden hun keuzes beter kunnen verantwoorden aan de achterban;
  • Er is  meer zicht op nieuwe, alternatieve oplossingen; de transactiekosten nemen af, omdat er minder compensatie van wantrouwen nodig is in de vorm van (contractuele) afspraken over risicobeheersing;
  • Het aantal juridische procedures, en daarmee de juridische kosten, neemt af;
  • Faalkosten dalen en het bouwproces versnelt;
  • De aanpak stimuleert innovatie en integratie van processen, wat bovendien leidt tot efficiency- en kwaliteitsvoordelen;
  • Organisaties en teams kunnen hun competenties beter benutten, ze kunnen sturen op kwaliteit in plaats van op gedetailleerde regels.


1 mei 2015