MKB INFRA: Tweede Kamervragen over toepassing aanbestedingsregels

Door verschillende Tweede Kamerleden, Carola Schouten (CU), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD) zijn in de afgelopen maanden vragen gesteld aan de minister van EZ (en I&M) over de toepassing van de nieuwe aanbestedingsregels, door opdrachtgevers en met name ook door Rijkswaterstaat. Dit onder meer naar aanleiding van de MKB INFRA monitor Aanbestedingswet en door MKB INFRA-leden aangedragen knelpunten.

Minister komt terug op knelpunten aanbestedingen bij evaluatie Wet
De vragen van de VVD zijn inmiddels door de minister van EZ beantwoord. Deze gingen met name over gebrekkige communicatie tussen opdrachtgevers en aanbieders, technische en functionele haalbaarheid van aanbestedingen, belemmeringen voor het mkb bij overheidsopdrachten, onnodige eisen op het gebied van social return en duurzaamheid, belemmeringen door een toenemende vraag van opdrachtgevers naar keurmerken en certificaten, toenemende offertekosten door EMVI en hoe het Rijk tot meer professioneel contractmanagement kan komen. De minister heeft in zijn antwoorden veelvuldig aangegeven hier naar te willen kijken, maar nog niet rechtstreeks toezeggingen gedaan aan de verschillende problemen iets te willen doen. Hij gaf aan hierop terug te willen komen bij  de resultaten van de evaluatie van de Aanbestedingswet komende zomer.

Gestapelde opdrachten van Rijkswaterstaat
De vragen van de CU/D66 zijn door mw. Schouten in een vragenuur aan de minister van EZ  begin maart opnieuw aan de orde gesteld. Deze vragen gingen met name over het samenvoegen van een groot aantal opdrachten door Rijkswaterstaat in relatie tot het clusterverbod in de Aanbestedingswet. Expliciet vroeg zij de minister hoe een mkb-bedrijf aan een gestapelde opdracht qua omvang en tijdsduur, met forse geschiktheidseisen, zou moeten kunnen voldoen en of de minister het eens was met het feit dat dit niet in redelijke verhouding staat met de eisen, zoals verwoord in de Gids proportionaliteit. Daarnaast vroeg zij de minister of hij bereid is bovengenoemde bezwaren kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat en aan te dringen op het zo min mogelijk samenvoegen van opdrachten en het naleven van de Aanbestedingswet, zodat ook het (specialistisch) midden- en kleinbedrijf een eerlijke kans krijgt. De minister gaf hierop aan dat de betreffende aanbestedingsprocedure bij Rijkswaterstaat is opgeschort.

Clusteren bij RWS voorkomen
De minister gaf ook aan dat opdrachtnemers een klacht kunnen indienen bij de aanbestedende dienst. Waarop de CU reageerde dat het toch een vreemde zaak is dat opdrachtnemer opdrachtgever zelf moet aanklagen. Tevens vroeg Schouten de minister of hij ervoor wil zorgen dat niet opnieuw wordt geclusterd door Rijkswaterstaat. En, bovendien RWS wil stimuleren als overheidsopdrachtgever het goede voorbeeld te geven. De minister heeft aangegeven samen met zijn collega van I&M te bewerkstelligen dat RWS aanbestedingen beter moet organiseren, volgens de regels van de Aanbestedingswet en dit element bij de evaluatie van de wet te betrekken. Waarop mw. Schouten aangaf dit graag vooruitlopend op de evaluatie te willen bewerkstelligen.

30 maart 2015