Adviesraad MKB INFRA officieel van start

MKB INFRA wil meer zijn dan een belangenorganisatie voor de leden. De organisatie beschouwt haar streven naar een gelijk speelveld in de markt voor alle partijen als een missie die een fundamenteler doel dient dan alleen de belangen dienen van de eigen leden. Zo heeft ze zich gemanifesteerd in de discussie over de Aanbestedingswet en de Crisis- en Herstelwet en zo zal ze zich in voorkomende gevallen blijven manifesteren. Die opstelling heeft er mede toe geleid een Adviesraad op te richten. Een Adviesraad die de doelstellingen van de organisatie in grote lijnen onderschrijft en bereid is hier constructief en creatief over te adviseren, gevraagd en ongevraagd.

Vier prominenten presenteren zich
Tijdens de voorjaars algemene ledenvergadering van MKB INFRA presenteerde de Adviesraad zich aan de leden. De Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen, overheden, semi-overheden, wetenschap en bedrijfsleven. De leden van de Adviesraad zijn:

  • Hubert Habib, directeur Grontmij
  • Hennes de Ridder, tot voor kort hoogleraar Methodisch en Integraal Ontwerpen faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Technische Universiteit Delft
  • Arnoud van Vliet, directeur Waterschap Hollandse Delta
  • Erik Ziengs, Tweede Kamerlid voor de VVD

De voorzitter van MKB INFRA treedt op als technisch voorzitter van de Adviesraad.

Innovatief vermogen mkb in publiek infradomein beter benutten
Met de instelling van de Adviesraad wil MKB INFRA een brug slaan tussen de aanbestedende overheid als opdrachtgever van werken, en het midden- en kleinbedrijf als opdrachtnemer. Twee partijen die vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor vernieuwing en onderhoud van het publieke infradomein. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat overheden en semi-overheden en kleine en middelgrote infrabedrijven moeite hebben visies en percepties te delen en daardoor wederzijdse mogelijkheden en kansen onvoldoende benutten. Mede hierdoor komt het innovatieve vermogen van deze bedrijven onvoldoende tot zijn recht.

Doelstellingen Adviesraad
De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd over de mogelijkheden van een betere benutting, ontwikkeling en deling van kennis en kunde van aanbestedende diensten en uitvoerende MKB-INFRA bedrijven bij het aanbestedingsproces; over het kweken van meer onderling begrip; het stimuleren van onderwijs en scholing; alsmede over de mogelijkheden van nieuwe contractvormen. Daarnaast adviseert de Adviesraad over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering van de MKB-INFRA bedrijven. Te denken valt aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Tijdens de Voorjaars Algemene Ledenvergadering doet de Adviesraad, in overleg met het bestuur, rechtstreeks verslag van haar bevindingen aan de leden van MKB INFRA en treedt ze met de leden in discussie.