Oproep aan lagere overheden beoordeling vergunningaanvragen weer op te pakken

AFNL heeft met een aantal partnerorganisaties opnieuw provincies, gemeenten en waterschappen opgeroepen om de beoordeling van aanvragen weer ter hand te nemen.

Projecten waarvan blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 mol/ha/jaar is, kunnen op korte termijn worden gegund. Daarvoor is geen vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming nodig. Ook als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een Omgevingsvergunning als een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming te verlenen. Dat kan door salderen, na een ecologische voortoets, een passende beoordeling en in het uiterste geval een ADC-toets.

De Rijksoverheid heeft een beslisboom met toelichting gemaakt om overheden en initiatiefnemers stapsgewijs door de nieuwe juridische werkelijkheid rond stikstof te leiden.

De brief aan gemeenten alsmede het stappenplan van de beslisboom en de factsheet PAS kunt u hier aanklikken.

16 oktober 2019

AFNL: Kabinet biedt bouw enige ‘lucht’ bij stikstofprobleem, maar nood blijft

Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat het kabinet nú de urgentie van het stikstofprobleem inziet. Positief aan het Kabinetsbesluit is dat er extra maatregelen en middelen komen om de ontstane situatie op te gaan lossen. Echter, voor de acute stikstofproblemen is nog geen oplossing gevonden. En ook voor de bouwprojecten direct gelegen bij Natura-2000 gebieden is nog geen oplossing.

Heel veel bouwprojecten liggen stil en faillissementen met alle gevolgen voor werknemers en ondernemers zijn niet ondenkbaar.  Het Kabinet geeft aan dat per 11 oktober vergunningprocedures kunnen worden hervat. De Aannemersfederatie roept gemeenten en provincies op hier direct mee van start te gaan zodat er weer gebouwd kan worden, zowel in de woningbouw als infrasector. Voorkomen moet worden dat mkb-aannemers onnodig omvallen. 

Lees meer...

AFNL-brandbrief aan Kabinet en Tweede Kamer over stikstofproblematiek

De Aannemersfederatie doet opnieuw via een brandbrief een dringend beroep op Kabinet en Tweede Kamerleden op korte termijn de stikstofproblematiek aan te pakken. De onduidelijkheid en onzekerheid bij lokale en regionale overheden is de afgelopen weken niet af- maar toegenomen. Steeds meer lopende bouw- en infraprojecten en aanbestedingen worden stilgelegd en nieuwe bouwvergunningen worden niet (of nauwelijks) meer verleend. Dit beperkt  zich niet tot projecten die direct door de uitspraak van de Raad van State worden geraakt.

Lees meer...

AFNL hoopt dat Kabinet snel besluit na advies commissie Remkes

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) had gehoopt dat de commissie-Remkes iets meer duidelijkheid zou verschaffen over de vergunningverlening in de bouwsector. Op dit moment liggen vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil door de Stikstofuitspraak van de Raad van State en steeds meer mkb-aannemers krijgen van hun opdrachtgevers te horen dat vergunningen niet worden verleend of ingetrokken. Zelfs voor kleinere opdrachten. Als dit lang duurt gaan mkb-aannemers die materiaal hebben ingekocht en medewerkers hebben ingepland omvallen.

Lees meer...

AFNL: mkb-bouw en infra kan niet bouwen met zwalkend Kabinetsbeleid

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) vindt het een goede zaak dat er met het oog op Prinsjesdag een aantal stimulerende maatregelen komt voor de bouw van nieuwe woningen, zowel voor starters, woningcorporaties als de particuliere woningmarkt. Hierop wacht de sector al heel lang. Echter, dan zal het kabinet wel met oplossingen moeten komen voor de stikstofproblematiek, waardoor op dit moment vele duizenden bouwprojecten – groot en klein – stil (komen te) liggen. Daarnaast zal het kabinet duidelijkheid moeten verschaffen over de PFAS, PFOS en PFOA-problematiek (zgn. Zeer Zorgwekkende Stoffen), waardoor het grond- en baggerverzet ernstig stagneert en opdrachtgevers opdrachten uitstellen.

De bouw en infra verdient een meer op elkaar afgestemd beleid van het Kabinet. Nu valt de ene regel van het ene departement over de andere regel van een ander departement.

Lees meer...

AFNL wil noodmaatregel om stikstofproblematiek bouw op te lossen

De Aannemersfederatie doet een dringend beroep op het Kabinet snel een eind te maken aan de onduidelijke en problematische situatie voor de bouw en infrasector over de stikstofproblematiek en roept het Kabinet op om op korte termijn met een noodoplossing te komen om woningbouw en infrastructurele werken weer mogelijk te maken en duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet zou bijvoorbeeld –in overleg met de commissie Remkes- met een noodmaatregel voor de bouw en infra kunnen komen, daar deze sector slechts verantwoordelijk is voor een zeer geringe – en veelal tijdelijke - uitstoot van stikstof.

Een snelle en eenduidige methode waarmee beoordeeld kan worden of projecten kunnen doorgaan is daarbij ook van belang. Daarnaast zou een overzicht van maatregelen met bewezen effect op stikstofdepositie kunnen helpen bij (nieuwe) projectplannen. Tenslotte kan het niet zo zijn dat een tijdelijke toename van stikstofuitstoot als gevolg van bouwen een reden is om niet te bouwen, anders kan er niets meer worden gebouwd, aldus de AFNL. Zelfs geen dakkapel of aanbouw. Dit schrijft de Aannemersfederatie in een brief aan de ministers van BZK, EZK, I&W en LNV naar aanleiding van steeds meer berichten van ondernemers dat bouwprojecten worden stilgelegd door de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek.

Klik  hier voor de brief aan de ministers van AFNL

Klik  hier voor het infobulletin over de stikstofproblematiek

6 september 2019

MKB infra en AFNL: Ministerie EZK moet Aanbestedingsautoriteit instellen

Onlangs heeft de staatssecretaris van EZK de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij een aantal beleidsconclusies en maatregelen aankondigt om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren.

Bij aanbestedingsconflicten en tendergeschillen blijkt de opdrachtnemer –veelal mkb-aannemers- aan het kortste eind te trekken. MKB INFRA en AFNL hadden gehoopt dat de staatssecretaris met een aantal concrete ingrepen zou komen, waar het mkb mee uit de voeten kan. Echter, de voorgenomen maatregelen van EZK lijken volstrekt onvoldoende om opdrachtnemers rechtsbescherming te bieden. Daarom pleiten MKB INFRA en AFNL voor een Aanbestedingsautoriteit die deze rechtsbescherming wel kan bieden en op basis van de handvatten in de huidige wet e.e.a. kan bewaken.

Lees de brief aan EZK

19 augustus 2019

AFNL: nog geen meerderheid in Eerste Kamer voor wet Kwaliteitsborging bouwen

Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer op 4 juli jl aangegeven het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw aan te passen en hierover een brief te sturen, toen bleek dat er onvoldoende steun was voor het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. AFNL blijft achter de uitgangspunten van de wet staan. Deze leidt tot beter toezicht en duidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid. De wet biedt bonafide bouwbedrijven, die staan voor bouwkwaliteit en vakmanschap, een kans om zich te onderscheiden. AFNL wacht de brief van de minister terzake af.

Lees meer...