AFNL en NOA roepen ondernemers op petitie ‘loondoorbetaling’ te steunen

AFNL en NOA vragen ondernemers steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers. AFNL en NOA pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten en hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en varianten van voormalig minister Asscher van SZW, de GroenLinks-Tweede Kamerfractie, de CDA-Tweede Kamerfractie en MKB-Nederland om deze regeling aan te passen. Het ene voorstel wijst iets meer in onze richting dan het andere.
Maar, ondanks het feit dat in het Regeerakkoord van oktober 2017 staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-integratieplicht wil vereenvoudigen, blijft dit hangen in de sfeer van overleggen en nog eens overleggen. En daarnaast stapelen dossiers bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op. AFNL en NOA vinden dit onwenselijk en willen dat Kabinet en politiek op korte termijn een klap geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor ondernemers in het mkb wegnemen.

Lees meer...

Uitvoering 3e WW-jaar: informatiebrief aan werknemers beschikbaar

Wij ontvangen veel vragen over de uitvoering van het 3e WW-jaar. Eén van die vragen gaat over het informeren van werknemers door werkgevers. Inmiddels is hiervoor een standaardbrief beschikbaar.

Meer weten over 3e WW-jaar?
Veel antwoorden op vragen over het 3e WW-jaar vindt u op de website van de uitvoerende instantie, de Stichting PAWW : www.spaww.nl

AFNL spant zich in om samen met SPAWW te komen tot een zo begrijpelijke en volledige informatie aan werkgevers.

23 augustus 2018

Versobering WW gerepareerd voor Bouwnijverheid

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de Bouwnijverheid hebben via de decentrale cao-akkoorden eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij de aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Lees meer...

Stichting EDI loopbaanloket bouw en infra

logo stichting EDIStichting EDI is recent preferred supplier geworden van Volandis. Voor de AFNL en de bij haar aangesloten specialistische branches verzorgt Stichting EDI het “Loopbaanloket specialisten bouw- en infra”. Na een DIA-gesprek bij Volandis kan vanaf nu worden doorverwezen naar Stichting EDI. Stichting EDI begeleidt met ervaren loopbaanadviseurs werknemers bij de ontwikkeling in hun verdere loopbaan.

Lees meer...

Cobouw-Awards beste bouwwerkgever, beste productconcept en meest duurzame project

Cobouw heeft AFNL gevraagd aandacht te vragen voor een drietal Awards die zij uitreiken op 21 november a.s. en waarvoor u zich kunt inschrijven. Het gaat om: de beste bouwwerkgever, het beste productconcept en het meest duurzame project. Voor elke prijs is een vakjury ingesteld en ook het publiek maag stemmen over de drie genomineerden per categorie. Inzenden en aanmelden is kosteloos en kan tot begin september via onderstaande link Op de site cobouwawards.nl staan ook de voorwaarden en nadere uitleg.

www.cobouwawards.nl/home

1 augustus 2018

AFNL-NOA: Beleidsmakers moeten lef tonen met aanpassing doorbetaling bij ziekte

Al jaren vragen ondernemers om aandacht voor de problemen van loondoorbetaling bij ziekte. Kleinere werkgevers laten weten dat zij niet of minder snel aan vaste contracten durven te beginnen; velen geven desgevraagd aan hoe nijpend een ziektegeval binnen het bedrijf is geweest. De discussie over hoe dit maatschappelijke vraagstuk kan worden opgelost lijkt muurvast te zitten – ondanks politieke beloften van de afgelopen jaren, aldus AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in een Opinieartikel in het Financieele Dagblad.

Lees meer...

In BouwBelang nr 3: minister Ollongren: ambacht mag niet verloren gaan

Omslag Bouwbelang 3Minister Ollengren van BZK geeft in deze BouwBelang aan waarom het ambacht niet verloren mag gaan, maar roept mkb-aannemers ook op de stem meer te laten horen. Daarnaast – in het kader van 10 jaar AFNL – kijkt de AFNL samen met de aangesloten branches en samenwerkingspartners naar de speerpunten voor de toekomst, maar blikt in het kader van het jubileum ook een beetje terug. Tevens wordt met Kamerleden in Nieuwspoort gekeken hoe het enorme gat aan benodigde vakkrachten de komende jaren in het beroepsonderwijs kan worden opgelost. Maar ook een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over aanbestedingen en de bereidheid van opdrachtgevers te veranderen. En CAO-onderhandelaar AFNL zou graag wat meer lef zien aan de onderhandelingstafel.

Lees BouwBelang nr 3

AFNL: Actieplan MKB eerste aanzet mkb te steunen, maar er is meer nodig!

Aannemersfederatie Nederland vindt het door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepresenteerde MKB-Actieplan een eerste aanzet tot steun in de rug van mkb-ondernemers. Het is een goede zaak dat het ministerie ervoor heeft gekozen weer meer in te zetten op het mkb in de volle breedte en niet alleen op koplopers en startups, zoals in vorige kabinetten. Het zijn de vele tienduizenden mkb-bedrijven die de motor van de Nederlandse economie vormen. Waardering is er ook voor het feit dat de staatssecretaris voor het eerst sinds jaren met een specifiek MKB-actieplan komt. Echter, veel moet nog worden ingevuld. Aannemersfederatie Nederland is graag bereid met het departement te kijken naar de nadere invulling en met ondernemers pilots te draaien om tot betere regelingen op bepaalde terreinen te komen. De maatregelen en programma’s die worden aangedragen op het gebied van onder meer innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering zijn een eerste aanzet om mkb-ondernemers een zetje in de goede richting te geven.

Lees meer...

Jubileumcongres AFNL: cultuuromslag in bouwsector noodzakelijk

Er moet een cultuuromslag plaatsvinden in de gehele bouwgerelateerde sector, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet. Goed dat nu eindelijk ook tot de ministeries en Taskforce Bouw is doorgedrongen dat het een goede zaak is dat de de bouw eigenlijk topsector moet zijn. Hiervoor pleitte de AFNL al bij het tot stand komen van het Topsectorenbeleid in 2011. Sterker nog de bouw- en infrasector is het fundament waarop alle andere Topsectoren kunnen bouwen. En om die cultuuromslag te kunnen maken, moet ruimte worden gecreëerd voor ontwikkeling van nieuwe producten en vernieuwende projecten. De sector kan veel meer dan alleen bouwrijp maken en vol- en afbouwen. De grote uitdagingen voor de bouwsector voor de toekomst zijn het verduurzamen en energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden, het gasloos bouwen, en dat in combinatie met herbestemmen van leegstaande kantoren tot combinaties van nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Met daarnaast de aanleg van een toekomst- en klimaatbestendige infrastructuur en een zo optimaal mogelijke mobiliteit. Ga daar maar aan staan!

Lees meer...

Henk Klein Poelhuis eerste erelid Aannemersfederatie

De Algemene Ledenvergadering van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft haar inmiddels ‘oud-voorzitter’ Henk Klein Poelhuis benoemd tot eerste erelid van de organisatie.

Dit is tijdens het 10-jarig jubileumcongres van de AFNL in Ede bekend gemaakt. Tijdens de vooraf gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten tot het instellen van het Erelidmaatschap om de vertrekkend eerste voorzitter van de AFNL te bedanken voor zijn vele en grote verdiensten in de afgelopen jaren. De Aannemersfederatie kende tot op heden - in haar nog jonge bestaan van tien jaar - nog geen Ereleden. Henk Klein Poelhuis is de eerste. Als blijk van waardering voor zijn verdiensten gedurende vele jaren voor mkb-aannemers in het algemeen, en de Aannemersfederatie in het bijzonder, kreeg Klein Poelhuis het bij het Erelidmaatschap horende gouden insigne opgespeld en de Oorkonde behorend bij het Erelidmaatschap uitgereikt.

Lees meer...