BTER (Bedrijfstakeigen regelingen)

De bedrijfstakeigen regelingen (BTER) voor de bouw vinden hun grondslag in de CAO voor de Bouwnijverheid en zijn in beginsel collectief. Uitgangspunt is dat alle werkgevers en werknemers die onder de CAO vallen aan de regelingen deelnemen en samen de baten en lasten ervan delen. Door uitvoering te geven aan de opdrachten van de cao-partijen geven de fondsen invulling aan de collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Het cluster van de BTER-fondsen bestaat uit vier bedrijfstakeigen regelingen:

  1. Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid
  2. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid
  3. Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid
  4. Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid


Deze fondsen zijn ondergebracht in stichtingen. De vier stichtingen zijn aparte rechtspersonen, maar hebben één bestuur; het Clusterbestuur BTER.

Zie: www.bter-bouw.nl

Namens AFNL zit Ph. van Nieuwenhuizen in het Clusterbestuur BTER.