Dossiers

Voor leden van de bij de Aannemersfederatie aangesloten branche-organisaties staat er op de besloten ledensite een groot aantal dossiers met praktische informatie voor ondernemers, van belang voor de bedrijfsvoering. De dossiers zijn opgebouwd van A tot Z; van arbeidsomstandigheden tot zelfstandigen zonder personeel. En alles wat daar tussenin past, zoals CAO, loonkostenberekening, bedrijfsauto en de fiscus, ontslagrecht. Ook staan er voorbeeldcontracten en -overeenkomsten op de ledensite.

Log in om toegang tot de dossiers te krijgen.

Algemene Ledenvergaderingen

De bij de Aannemersfederatie aangesloten branche-organisaties komen minimaal 1x per jaar bij elkaar in een Algemene Ledenvergadering. Deze ALV van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wordt gevormd door alle bestuursleden van de aangesloten brancheorganisaties.

Agenda’s en verslagen zijn voor de leden beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur en organisatie

Het Bestuur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra wordt gevormd door de door de aangesloten brancheverenigingen gekozen branchebestuurders, voortkomend uit de secties burgerlijke - en uitiliteitsbouw, gespecialiseerde aannemerij en infra. De directeur van de organisatie is tevens secretaris van het Bestuur.

 • W. Haverhals (Wim) - bestuurslid vanuit sectie GA
 • Ph. van Nieuwenhuizen (Philip) - bestuurslid vanuit sectie Infra
 • G. Rook (Geuje) - bestuurslid vanuit sectie B&U
 • H.R. Siertsema (Riek), voorzitter
 • A.A.L. Snellen (Arno), bestuurslid vanuit sectie Infra
 • De directeur van de AFNL – J. Uittenbogaard (Jaco) is tevens secretaris van het Bestuur

Wat is de federatie?

ceDe Aannemersfederatie is een koepelorganisatie van ondernemersorganisaties in de bouw- en infrasector. De aangesloten ondernemersorganisaties vertegenwoordigen zo’n 1200 lidbedrijven die actief zijn in uiteenlopende beroepsgroepen, zoals burgerlijke- en utiliteitsbouw, gespecialiseerde aanneming en de infrasector. De kleine en middelgrote lidbedrijven hebben gezamenlijk een omzet van 2 miljard euro en zo’n 20.000 medewerkers.

Belangenbehartiging

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra.  De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij overheden en politiek, door gelegenheidscoalities met andere branches, alsmede bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties.
De Aannemersfederatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers en een sterker profiel van de mkb-aannemers in de sector. Binnen de Aannemersfederatie kunnen ook drie secties actief zijn, te weten B&U, GA en Infra. Hierin zijn branches verenigd die naar hun samenstelling vergelijkbaar zijn en veel gemeenschappelijke (deel)belangen hebben.


  

 

 

 

Wat doet Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra?

De Aannemersfederatie behartigt de gezamenlijke belangen van de autonome lidverenigingen en van de bedrijfstak bouw en infrastructuur. Tevens werkt de vereniging aan een sterker profiel in de bouwkolom en aan promotie van de bedrijfstak.


Vergroten marktpositie

Een belangrijke doelstelling van de Aannemersfederatie is vergroting van de marktpositie van kleine en middelgrote aannemersbedrijven richting opdrachtgevers, zoals landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen en woningcorporaties. Hetzelfde geldt richting grote hoofdaannemers en private opdrachtgevers. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat er in de bouwprogramma’s en infrastructurele werken veel meer ruimte kan en moet komen voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit kan niet los worden gezien van de sterk groeiende vraag naar specialistische kennis in de bouw, waar deze bedrijven in hoge mate op drijven.


Concrete resultaatgerichte aanpak
Onder het motto 'Zelfstandig waar nodig, samenwerken waar mogelijk' staat de Aannemersfederatie garant voor een concrete en resultaatgerichte aanpak voor de leden, die tot uiting komt in:

 • een structuur waarbinnen de stem van iedere brancheorganisatie gelijk is;
 • open communicatie;
 • het –als verlengstuk van de aangesloten branches – bepleiten van gemeenschappelijke belangen bij overheden, politiek, opdrachtgevers en derden;
 • het verbeteren van het netwerk van contacten binnen de branchekolom, zodat de sector een beter profiel krijgt en een vanzelfsprekende samenwerkingspartner wordt;
 • het stimuleren van samenwerkingsverbanden en zoeken naar samenwerkingspartners om antwoord te geven op marktontwikkelingen;
 • het intensiveren van contacten met verwante organisaties om gezamenlijk relevante projecten voor de bouw- en infrasector uit te rollen;  
 • het onderhandelen over en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • een laagdrempelige en hoogwaardige helpdesk voor de bij de branches aangesloten ondernemers;
 • informatie-uitwisseling via ondermeer het maandelijkse ledenbulletin, nieuwsbrieven en de ledensite;
 • het tweemaandelijks verschijnende blad BouwBelang/GAZET;
 • ondersteuning van branches bij bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies, het organiseren van (regionale) bijeenkomsten enz..;
 • het onderhandelen over en afsluiten van collectieve verzekeringen en overeenkomsten met interessante kortingen, als daar behoefte aan is.