Belangrijke beleidsdossiers

stapel dossiers

Kleine en middelgrote bedrijven verdienen een sterke positie als partner in de bouwkolom. Mkb-bedrijven kunnen vanuit hun eigen expertise – als hoofd- en gespecialiseerde aannemers in bouw en infra – een belangrijke meerwaarde leveren in hun samenwerking met opdrachtgevers (overheden, waterschappen, woningcorporaties, private opdrachtgevers) en hoofdaannemers. Het gaat om meer inhoudelijke en vakspecialistische inbreng, maar ook een krachtiger positie in onderhandelingen.
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra draagt bij aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, variërend van acceptabele arbeidsvoorwaarden tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. Ook stimuleert de Aannemersfederatie de ontwikkeling van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor zowel de medewerkers als de ondernemer, bevordert zij innovaties in de sector en moet regelgeving de toets van het mkb doorstaan.

Passende arbeidsvoorwaarden, veilige arbeidsomstandigheden
De Aannemersfederatie wil als dragende partij een zwaardere stem krijgen in de CAO-onderhandelingen en in beslissingen over alle bedrijfstakgerelateerde regelingen, zoals pensioenen en sociale regelingen. Aannemersfederatie Nederland is van mening dat de stem van kleine en middelgrote aannemersbedrijven op dit moment nog onvoldoende doorklinkt in de sociale infrastructuur van de sector. In overleg met de politiek wil de AFNL meer aandacht voor veilig en gezond werken.

Vakmensen; goede match tussen scholing en arbeidsmarkt
Aannemersfederatie Nederland zet zwaar in op arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en scholing. Met een eigen scholingsinstituut wordt een compleet arbeidsmarkttraject opgezet, gericht op functies bij de lidbedrijven. Jongeren én ouderen, werknemers én werkgevers, kunnen rekenen op een goede opleiding en begeleiding teneinde de sector aantrekkelijker te maken voor instromers en goede vakmensen te behouden.

Stimuleren van innovaties en regelgeving op mkb-praktijk gericht
Een derde majeur beleidsterrein betreft het krachtig stimuleren van innovaties in de sector. Meer innovaties in producten, productieprocessen, organisatie en logistiek zijn cruciaal. Daartoe kan de Aannemersfederatie met innovatie-instituten en wetenschappelijke instellingen meerjarencontracten sluiten. Ook probeert de Aannemersfederatie met de door haar geïnitieerde MKB-Toets die inmiddels in wetgeving is verankerd nieuwe wet- en regelgeving voor het mkb praktisch en simpel te houden.

 

 

 

gebouw in aanbouw