Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL-NOA: afspraken loondoorbetaling eerste stap in goede richting

  Dat minister Koolmees van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken heeft gemaakt over de beperking van risico’s voor ondernemers en hen ontlast van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen, vindt AFNL-NOA een goede zaak. Hiermee wordt een eerste positieve stap gezet in het oplossen van één van de grote knelpunten op de arbeidsmarkt. Hard nodig nu ondernemers nog steeds zeer beperkt vaste medewerkers in dienst nemen vanwege de risico’s van de

  ...
 • AFNL-NOA: verheugd over Kamerbrede steun verankering MKB-Toets in wetgevingstraject voor álle departementen

  AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag Kamerbreed de motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de implementatie van de MKB-Toets heeft aangenomen. Hierdoor wordt direct bij evaluatie van de pilots met de MKB-Toets in april 2019 duidelijk hoe de MKB-Toets zodanig in pré-wetgevingstrajecten wordt geïmplementeerd dat álle departementen volgens het “pas toe of leg uit”- principe gaan werken met de MKB-Toets.

 • AFNL-NOA: politici neem risico’s loondoorbetaling bij ziekte weg voor mkb-ondernemers!

  petitie oproepAFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen biedt de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen op dit vlak. Onderhandelingen over dit dossier

  ...
 • AFNL-NOA: goed dat Tweede Kamer stevig inzet op verankering MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving

  AFNL en NOA vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag bij het Algemeen overleg van de commissie EZK over Regeldruk en ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ stevig inzet op de uitvoering van de MKB-Toets en de verankering van deze toets voor toekomstige regelgeving voor het bedrijfsleven.

  De door AFNL en NOA lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende

  ...
 • AFNL-NOA: Zomer/wintertijd nog niet afschaffen; eerst economisch onderzoek

  De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren. De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd.
  In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve

  ...
 • BouwBelang 4: Tweede Kamerleden willen ‘ruim baan voor kleine ambacht’

  Omslag Bouwbelang 4 In BouwBelang nr 4 geven vier woordvoerders onderwijs aan waarom zij ruim baan willen voor opleidingen voor klein ambachtelijke beroepen. Daarnaast in dit nr hoe dove vakmensen toch aan de slag kunnen in de bouw, hoe cruciaal het opleiden van vakmensen is en de initiatieven op dit vlak. Tevens aandacht voor duurzame

  ...
 • AFNL en NOA roepen ondernemers op petitie ‘loondoorbetaling’ te steunen

  AFNL en NOA vragen ondernemers steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers. AFNL en NOA pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten en hebben hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en

  ...
 • Versobering WW gerepareerd voor Bouwnijverheid

  In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een ...

 • Stichting EDI loopbaanloket bouw en infra

  logo stichting EDIStichting EDI is recent preferred supplier geworden van Volandis. Voor de AFNL en de bij haar aangesloten specialistische branches verzorgt Stichting EDI het “Loopbaanloket specialisten bouw- en infra”. Na een DIA-gesprek bij Volandis kan vanaf

  ...
 • Cobouw-Awards beste bouwwerkgever, beste productconcept en meest duurzame project

  Cobouw heeft AFNL gevraagd aandacht te vragen voor een drietal Awards die zij uitreiken op 21 november a.s. en waarvoor u zich kunt inschrijven. Het gaat om: de beste bouwwerkgever, het beste productconcept en het meest duurzame project. Voor elke prijs is een vakjury ingesteld en ook het publiek maag stemmen over de drie genomineerden per categorie. Inzenden en aanmelden is kosteloos en kan tot begin september via onderstaande link Op de site ...

 • AFNL-NOA: Beleidsmakers moeten lef tonen met aanpassing doorbetaling bij ziekte

  Al jaren vragen ondernemers om aandacht voor de problemen van loondoorbetaling bij ziekte. Kleinere werkgevers laten weten dat zij niet of minder snel aan vaste contracten durven te beginnen; velen geven desgevraagd aan hoe nijpend een ziektegeval binnen het bedrijf is geweest. De discussie over hoe dit maatschappelijke vraagstuk kan worden opgelost lijkt muurvast te zitten – ondanks politieke beloften van de afgelopen jaren, aldus AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in een Opinieartikel

  ...
 • In BouwBelang nr 3: minister Ollongren: ambacht mag niet verloren gaan

  Omslag Bouwbelang 3Minister Ollengren van BZK geeft in deze BouwBelang aan waarom het ambacht niet verloren mag gaan, maar roept mkb-aannemers ook op de stem meer te laten horen. Daarnaast – in het kader van 10 jaar AFNL – kijkt de AFNL samen met de aangesloten branches en samenwerkingspartners naar de speerpunten voor de toekomst, maar blikt in het

  ...
 • AFNL: Actieplan MKB eerste aanzet mkb te steunen, maar er is meer nodig!

  Aannemersfederatie Nederland vindt het door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepresenteerde MKB-Actieplan een eerste aanzet tot steun in de rug van mkb-ondernemers. Het is een goede zaak dat het ministerie ervoor heeft gekozen weer meer in te zetten op het mkb in de volle breedte en niet alleen op koplopers en startups, zoals in vorige kabinetten. Het zijn de vele tienduizenden mkb-bedrijven die de motor van de Nederlandse economie vormen. Waardering is er ook voor

  ...
 • Jubileumcongres AFNL: cultuuromslag in bouwsector noodzakelijk

  Er moet een cultuuromslag plaatsvinden in de gehele bouwgerelateerde sector, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet. Goed dat nu eindelijk ook tot de ministeries en Taskforce Bouw is doorgedrongen dat het een goede zaak is dat de de bouw eigenlijk topsector moet zijn. Hiervoor pleitte de AFNL al bij het tot stand komen van het Topsectorenbeleid in 2011. Sterker nog de bouw- en infrasector is het fundament waarop alle andere Topsectoren

  ...
 • Henk Klein Poelhuis eerste erelid Aannemersfederatie

  De Algemene Ledenvergadering van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft haar inmiddels ‘oud-voorzitter’ Henk Klein Poelhuis benoemd tot eerste erelid van de organisatie.

  Dit is tijdens het 10-jarig jubileumcongres van de AFNL in Ede bekend gemaakt. Tijdens de vooraf gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten tot het instellen van het Erelidmaatschap om de vertrekkend eerste voorzitter van de AFNL te bedanken voor zijn vele en grote verdiensten in de afgelopen jaren. De

  ...
 • Riek Siertsema nieuwe voorzitter AFNL

  Siertsema neemt hamer overRiek Siertsema wordt de nieuwe voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Siertsema volgt Henk Klein Poelhuis op die per 1 januari j.l. afscheid nam als voorzitter van de AFNL. Dit is 27 juni bekend gemaakt door het collegiaal Bestuur tijdens het Jubileumcongres van de

  ...
 • AFNL-NOA: gemeenten, wij helpen u met bouwopgave!

  Onder het motto ‘mkb-bedrijven bouwen aan en in uw regio’ willen AFNL en NOA de nieuwe gemeentebesturen helpen met de realisatie en uitvoering van de ‘enorme bouwopgave die op hen afkomt. Dat schrijft de stichting in een brief aan alle gemeentebesturen. Inmiddels hebben de meeste gemeenten een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Om de toegevoegde waarde van mkb-bouwers onder de aandacht te brengen, heeft de stichting begin juni de brief verzonden. ‘In deze tijd die bol staat van

  ...