Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL en NOA ondersteunen GroenLinks-initiatief eerder pensioen zware beroepen

  Aannemersfederatie Nederland en NOA ondersteunen het initiatief van de Groen Links-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een regeling voor  werknemers met zware beroepen, zoals in de bouw-, afbouw- en infrasector, om eerder met pensioen te kunnen gaan.
  Ook bij voorgaande discussies in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd hebben AFNL en NOA reeds aangedrongen op mogelijkheden om deze werknemers eerder te kunnen laten uittreden. AFNL en NOA hopen dat andere Tweede

  ...
 • Met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector

  De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Wonen en Rijksdienst, het bedrijfsleven – waaronder AFNL en MKB INFRA -, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda.

 • AFNL/NOA-reactie op begroting SZW

  De Begroting van het departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 bevat een groot aantal financiële maatregelen om het dreigend koopkracht verlies van vooral ouderen en uitkeringsgerechtigden te voorkomen en de werkgelegenheid te bevorderen. AFNL en NOA  vinden het teleurstellend dat het kabinet een aantal belangrijke zaken met name loondoorbetaling bij ziekte en pensioenleeftijd doorschuift naar een volgend kabinet. Rutte-II hakt ook geen knopen door over de wankele

  ...
 • Kabinet toont te weinig ambitie met Belastingplan 2017

  AFNL en NOA hebben de indruk dat als het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan de norm vormt het Kabinet al is uit geregeerd. Zeker voor ondernemers in de ambachtelijke sectoren van het midden- en kleinbedrijf die vallen onder de Inkomstenbelasting worden geen maatregelen voorgesteld om te komen tot een structurele verbetering van omstandigheden. Dat is jammer, omdat juist deze ondernemers na de crisis een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Hoewel AFNL en NOA het verhogen van

  ...
 • In BouwBelang nr 5: op weg naar klimaatneutrale bouwsector, betere profilering door kwaliteitsborging, MKB Toets een must

  Branches in asbestverwijdering slaan handen ineen naar naar asbestvrije daken, Kwaliteitsborging wordt getoetst bij B&U-ondernemers, visie op hoe de bouw- en infrasector klimaatneutraal te krijgen, de bouw van een biobased woonboot en een woonwijk ontwikkel je samen, zijn items in de duurzaamheidsspecial van BouwBelang nr 5, die zojuist is verschenen.

  Maar de MKB Toets in de bouw voor nieuwe wet- en regelgeving en hoe ondernemers nu omgaan met de nieuwe wet DBA komen aan de

  ...
 • AFNL en NOA complimenteren Tweede Kamer met MKB-toets wet- en regelgeving

  AFNL en NOA zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag bij de stemmingen over de  moties, ingediend bij de Begroting van Economische Zaken, een tweetal moties heeft aangenomen om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Met de aanname van deze moties is een doorbraak in het denken over het mkb gekomen. De MKB-toets voegt iets fundamenteels toe, omdat hierdoor niet alleen voor maar ook vanuit het mkb wordt gedacht en dat

  ...
 • 20 mei 2017: Dag van de Bouw

  Zaterdag 20 mei 2017 wordt de twaalfde editie van de Dag van de Bouw gehouden. Deze editie belooft een bijzondere te worden. Naast de bouw- en infrabedrijven doen dit jaar ook de gespecialiseerde aannemers én installateurs mee. Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en UNETO-VNI organiseren deze Dag van de Bouw.

 • AFNL en NOA omarmen PvdA-initiatief voor MKB-toets wet- en regelgeving

  AFNL en NOA ondersteunen het initiatief van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Dit is een reeds lang gekoesterde wens van AFNL en NOA om te voorkomen dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn en later via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt. Met dit voorstel is een doorbraak in denken over het mkb gekomen. AFNL en NOA hebben alle waardering voor alle

  ...
 • AFNL: Wet Kwaliteitsborging Bouwen kans voor bouw, maar wel pijnpunten oplossen

  De AFNL heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vanaf het begin gezien als een goede kans voor de bouw om zich verder te professionaliseren en staat daar nog altijd achter. Het past in het continue streven naar verbetering van het vakmanschap en goede scholing. De verbetering van de positie van de consument en de toenemende aansprakelijkheid van de bouwer ziet AFNL dan ook met vertrouwen tegemoet. De AFNL verwacht dat de wet zal bijdragen aan het kwaliteitsbewustzijn bij de

  ...
 • AFNL/NOA-reactie op begroting Economische Zaken: Echte verbinding met bouw node gemist bij EZ

  Helaas heeft het Ministerie van Economische Zaken nog steeds weinig op met de sector Bouw, Infra en Afbouw. De begroting voor 2017 toont wat dat betreft een consistente lijn met voorgaande jaren. Het Ministerie heeft terecht aandacht voor de sectoren Industrie, Land- en Tuinbouw en de Topsectoren, maar de maaksector –bouw, infra en afbouw - komt er met een enkel zinnetje wel erg bekaaid vanaf. Te beweren dat bouw, infra en afbouw al ruim zijn bedeeld in het Kabinet via de Ministeries

  ...
 • AFNL en NOA over Miljoenennota 2017: Onvoldoende stimulans voor mkb-ondernemers in bouw; MKB-toets een must!

  De Nederlandse economie staat er mede dankzij het kabinetsbeleid iets beter voor. Vraag is of dit geheel op conto van het kabinet is te schrijven, daar er tal van andere factoren zijn die de economie hebben beïnvloed. Een specifieke sector als het mkb en met name het mkb in de aannemerij – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt echter grotendeels achter het net te vissen, aldus AFNL en NOA. Zelfs de in de vorige Miljoenennota toegezegde fiscale

  ...
 • AFNL: Mkb-aannemer investeert weer in opleidingen, maar rem op vaste medewerkers blijft

  Mkb-aannemers hebben de weg omhoog gevonden, maar het is een steil en lastig parcours. Het sterk ingekrompen personeelsbestand, de enorm afgenomen eigen vermogens, de hoge prijsdruk en het kredietleverancier zijn voor opdrachtgevers, maken het er niet makkelijker op volgens Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Alhoewel de vooruitzichten redelijk gunstig zijn, hebben mkb-aannemers nog een lange klim naar boven te gaan om de noodzakelijke investeringen in vaste medewerkers, opleidingen

  ...
 • AFNL: vaste banen in mkb-bouw? Dan nú WWZ en loondoorbetaling ziekte aanpassen

  Ondernemers in mkb-bouw en -infra kruipen van lieverlee uit het dal en hebben weer medewerkers nodig. Echter, het grootste deel van de mkb-ondernemers ziet af van het in dienst nemen van vaste medewerkers vanwege de risico’s die zij lopen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Deze op zich goed bedoelde wetten lijken het doel te missen en als grootste rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers op de mkb-arbeidsmarkt te

  ...
 • In BouwBelang 3: Zelfbewust mkb en hergebruik kan beter

  In deze BouwBelang: ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins vindt dat een ‘zelfbewust mkb’ goed is voor de economie en hij legt uit waarom. Daarnaast afscheid van 2 MKB INFRA-ikonen Daan Stuit en Wim van der Maas en een nieuwe voorzitter/directeur voor MKB INFRA, die zich voorstelt. AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis wil af van cliché’s en introduceert een nieuw opleidingsmodel voor gespecialiseerde aannemers. AFNL en NOA hameren bij Tweede Kamer en minister

  ...
 • MKB in bouw, afbouw en infra: Knuffelbeest of bindende kracht en bron van welvaart!?

  AFNL en NOA vinden dat het mkb in bouw, afbouw en infra te veel wordt beschouwd als knuffelbeest en te weinig wordt gezien als bindende kracht en bron van welvaart. Zij stellen daarom voor dat het mkb veel meer als uitgangspunt voor wetgeving en beleid moet worden gezien. Op punten van beleid worden nu pogingen gedaan iets voor het mkb te doen, maar welke partij gaat volmondig en onomwonden voor het mkb en voegt daar ook de daden bij de mkb-aannemers vooruit te helpen. Alle vriendelijke en

  ...
 • AFNL: Goed dat 2e Kamer betalingsgedrag wettelijk corrigeert

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de PvdA zich aansluit bij het CDA-initiatief om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken en zij vandaag met een gezamenlijk wetsvoorstel komen, nadat de minister van EZ heeft geweigerd actie te ondernemen op dit punt.
  Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog en de AFNL pleit al geruime tijd voor een gerichte aanpak hiervan. Mkb-aannemers fungeren bij

  ...
 • AFNL blij met notificatiesysteem gedetacheerde werknemers

  De Aannemersfederatie is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU heeft aangenomen. Hiermee is de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU geïmplementeerd.  De AFNL pleit al jaren voor invoering van een notificatiesysteem voor buitenlandse zzp-ers en dienstverrichters met werknemers. In de wet is een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters met werknemers opgenomen. Daarnaast bevat de wet een bepaling waarmee bij Algemene Maatregel van

  ...
 • AFNL en Bouwend Nederland introduceren voorlopige modelovereenkomst ZZP

  In de cao Bouw & Infra hebben cao-partijen met elkaar afgesproken om gezamenlijk een sectorale modelovereenkomst te ontwikkelen die aan de Belastingdienst ter goedkeuring wordt voorgelegd. Op dit moment zijn cao-partijen echter nog niet zover. De laatste weken krijgen wij veel signalen dat er wel behoefte is aan een modelovereenkomst voor het werken met ZZP’ers.

 • In BouwBelang 2: veranderen door uitwisselen

  Tijdens een politieke bijeenkomst met vertegenwoordigers van vier Kamerfracties in Nieuwspoort wordt de positie van afbouwers en gespecialiseerde aannemers gepositioneerd en veranderingen en verbeteringen bediscussieerd. Ook wordt in dit nummer de bouw uitgedaagd hoe volgende stappen in verbeteringsprocessen te zetten, wordt belicht hoe duurzame ketensamenwerking op het ‘zonne’dak te realiseren en uitgebreid stilgestaan bij hoe je met dag- en zonlicht duurzaam aan de slag kunt.

  ...