Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL en NOA: afschaffen loondoorbetaling 2e ziektejaar kleine bedrijven 1e stapje

  AFNL en NOA: afschaffen loondoorbetaling 2e ziektejaar kleine bedrijven 1e stapjeAFNL en NOA zijn verheugd dat het kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil afschaffen voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers en daarmee de risico’s voor kleine ondernemingen beperkt. AFNL en NOA hebben hier reeds jaren voor gevochten. Echter het is wel een heel voorzichtig stapje en over de vrijblijvendheid zijn organisaties niet te spreken. AFNL en NOA begrijpen niet waarom

  ...
 • BouwBelang 4: late betalingen schaden herstel en handen ineen voor Gebouwschil

  In BouwBelang nr 4; late betaling schaadt herstel met reacties van politici, metselaars, voegers en hellend dakdekkers slaan de handen ineen, hoe realiseer je mkb-vriendelijk opdrachtgeverschap, de Bavo als complex restauratiewerk, gesprekken over flora- en faunawet moeten worden hervat en de revitalisering van een verpauperd industrieterrein tot logistieke hotspot.

  Lees verder in BouwBelang 4

  AFNL en NOA-informatiebijeenkomsten WWZ, WAS, en Wet DBA.

  Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde wetten en regels. Niet altijd even leuk, maar wel cruciaal voor de bedrijfsvoering. Daarom hebben AFNL en NOA een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd om deze wetten voor ondernemers toe te lichten. Het gaat om de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Aanbpak Schijnconstructies en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De presentaties gehouden tijdens deze bijeenkomsten vindt u in dit artikel. Deze zijn alleen door

  ...
 • AFNL: Mkb-bouw en infra worstelt zich uit diep dal, littekens nog jaren voelbaar

  Alle gunstige vooruitzichten en fraaie berichten ten spijt, heeft het mkb in bouw en infra nog een lange weg te gaan om de noodzakelijke investeringen in vaste medewerkers, opleidingen, ict, huisvesting etc. op orde te krijgen. Dit concludeert Aannemersfederatie Nederland op basis van de Monitor MKB Bouw en Infra van Panteia / EIM, die in juni onder mkb-ondernemers in bouw en infra is uitgezet en vandaag openbaar wordt. Er tekent zich een beeld af van een sector die zich uit een diep dal

  ...
 • Monasch in Bouwbelang; verbondenheid mkb-aannemer met lokale economie

  In BouwBelang nr 3; PvdA-Kamerlid Jacques Monasch bij AFNL over verbondenheid mkb-aannemers met lokale samenleving. Daarnaast aardbevingsbestendig  bouwen in noord-Nederland, snel wind- en waterdicht prefab bouwen, regelgeving bestelauto’s en transport in de bouw, een MKB INFRA manifest met als hotitem afschaffing voorfinanciering door het mkb en een interview met Van Wingerden – BAM - over de kloof

  ...
 • AFNL: nieuwe CAO Bouw en Infra, mits gelijk speelveld!

  Een meerderheid van de branches aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland stemt in met het onderhandelingsakkoord over de cao-Bouwnijverheid, mits de loonsverhoging van 2,5% per 1 juli a.s. wordt doorgeschoven naar het moment van algemeen verbindend verklaren van de cao. Door een loonsverhoging te geven op het moment dat de cao nog niet algemeen verbindend is verklaard ontstaat een ongelijk speelveld.

  Ondernemers aangesloten bij een branche-organisatie die de cao onderteken

  ...
 • AFNL: verheugd dat Tweede Kamer loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor mkb wil beperken

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd over de brede constructieve inzet van de politiek de zware lasten en risico’s van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar voor ondernemers in het mkb te beperken. Bij de stemmingen in de Tweede Kamer vanmiddag is hiertoe een aantal cruciale moties aangenomen. De Aannemersfederatie hoopt en verwacht dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in dit verband op korte termijn invulling zal geven aan de wens van de Tweede

  ...
 • Animatiefilmpje Bouw ID-pas

  bouwid logoHet onderhandelingsresultaat van een nieuwe cao Bouwnijverheid 2015-2017 bevat een afspraak over de introductie van een Bouw ID-pas. Onder het voorbehoud dat een verplichting voor opdrachtgevers om te werken met een Bouw ID-pas algemeen verbindend kan worden verklaard – zodat deze voor de gehele sector geldt – wordt een invoering daarvan vanaf 1

  ...
 • AFNL/NOA: wetsvoorstel DBA aanpassen, dit legaliseert schijnzelfstandigheid

  AFNL en NOA willen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties aanpast. Het voorliggende wetsvoorstel werkt meer goedkope arbeidsrelaties in de hand en legaliseert schijnzelfstandigheid. Dit is juist wat AFNL en NOV niet wenselijk achten voor het mkb in bouw en afbouw. Tevens ondermijnt het wetsvoorstel de onlangs in de Eerste Kamer aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies, waarmee juist een halt moet worden toegeroepen aan schijnconstructies. Dit schrijven

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: verdient bouw btw-straf Kabinet?!

  Wanneer het kabinet inderdaad inzet op het drastisch en ongedifferentieerd verhogen van de btw om huishoudens een bescheiden lastenverlichting te kunnen bieden, zijn de sectoren die opereren op de binnenlandse markt  het kind van de rekening. Als de geruchten op dit punt inderdaad juist zijn, is het Kabinet er kennelijk op uit een strafexpeditie uit te voeren tegen een groot deel van het bedrijfsleven. Dit stelt Aannemersfederatie Nederland in een eerste reactie op de uitgelekte

  ...
 • AFNL: Een nieuwe CAO voor Bouw en Infra in zicht

  Aannemersfederatie Nederland stelt tevreden vast dat de strijdbijl in het CAO-conflict in de Bouw en Infra eindelijk lijkt begraven. Hoewel er hier en daar nog wat hete hangijzers zijn, zal de Aannemersfederatie het bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de achterban voorleggen. Belangrijke pijler voor een toekomstbestendige CAO was voor de Federatie dat gebroken werd met een stelsel van onwrikbare bepalingen die de broodnoodzakelijke flexibiliteit in de weg stonden.

  ...
 • Cao-partijen bouwnijverheid: Bouw-cao slaat nieuwe weg in!

  In de ochtend van 13 juni 2015 hebben cao-partijen bouw na bijna 48 uur non-stop onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt na een proces van ruim 1,5 jaar. Partijen hebben een aantal moeilijke keuzes moeten maken om de Bouw-cao toekomstbestendig te maken. Voor beide partijen is er een resultaat met plussen en minnen: aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is; maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen en afbouw seniorendagen. De collectieve

  ...
 • AFNL: helft mkb-aannemers kampt met te late betalingen

  Ruim de helft van de mkb-aannemers heeft te maken met te late betalingen door hoofdaannemers. Op dit  moment moet 53% van de mkb-aannemers in bouw en infra meer dan zestig dagen wachten op betalingen. Daarnaast heeft een derde van de mkb-ondernemers te maken met het niet of gedeeltelijk niet betalen van rekeningen. Dit blijkt uit Panteia / EIM-onderzoek dat AFNL-voorzitter Klein Poelhuis vandaag bij de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken presenteert.  Ook

  ...
 • CAO-onderhandelingen 2 en 3 juni

  Werkgevers en vakbonden hebben op 2 en 3 juni 2015 intensief onderhandeld over een nieuwe Bouw-CAO. Alle moeilijke dossiers zijn besproken en er zijn stappen gezet.CAO-partijen tonen wel de inzet om tot een principe-akkoord te komen. De onderhandelingen gaan verder op 11 en 12 juni 2015.

  4 juni 2015

 • Aannemersfederatie verheugd dat ook Eerste Kamer kiest voor eerlijke concurrentie in bouw!

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de Eerste Kamer zojuist unaniem heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet moet de door ondernemers zo gewenste eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Minister Asscher en het Parlement willen hiermee een eind maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector.

  Bonafide mkb-ondernemers –hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers- en hun medewerkers mogen

  ...
 • Aannemersfederatie: Handen Ineen voor een eigentijdse bouw-cao

  Ondernemers en hun medewerkers in de bouw- en infrasector worden geconfronteerd met een andere ‘bouwmarkt’, met sociale wetgeving die mkb-ondernemers weerhoudt medewerkers voor onbepaalde tijd aan te nemen en met leegloop van de cao. Werkgevers en werknemers hebben anno 2015 andere wensen ten aanzien van een cao dan hun voorgangers ooit hebben vastgelegd in de huidige cao. De noodzaak van en roep om een vernieuwende en eigentijdse cao wordt door alle partijen onderschreven en

  ...
 • Duurzaamheid in de bouwpraktijk in BouwBelang nr 2

  In BouwBelang nr 2, de special over duurzaam bouwen, volop aandacht voor kansrijke duurzame bouwprojecten voor het mkb, zoals  energiezuinig bouwen vanuit de schil, hoe de opdrachtgever te ontzorgen, demontabele duurzame appartementencomplexen en hoe eenvoudig EPC 0,3 te behalen. Daarnaast hoe duurzaamheid wordt verankerd in vakopleidingen, hoe studenten Bouwkunde een Summerlabb-paviljoen ontwikkelen en er wordt

  ...
 • Aannemersfederatie: stopzetten lage btw niet verstandig !

  Bouw bepleit structureel laag btw tarief in Belastingplan
  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra vindt het niet verstandig dat het Kabinet heeft besloten de lage btw voor arbeid op renovatie en onderhoud definitief terug te draaien. Het lage btw-tarief heeft er voor gezorgd dat delen van de bouwsector in de afgelopen jaren hebben kunnen overleven. Opdrachtgevers/particulieren kregen hiermee net dat zetje om dat onderhoud of die

  ...
 • Bouwwerkgevers zeggen BTER-cao op

  Werkgevers in de bouw – Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, de Vereniging van Waterbouwers en NVB – hebben op 31 maart 2015 de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid (BTER-cao) opgezegd. Daarmee eindigt de BTER-cao per 31 december 2015. Met de opzegging beogen werkgevers de kosten van collectieve fondsen en de bureaucratie binnen de bedrijfstakeigen regelingen te verminderen. Werkgevers willen voor de toekomst enkel nog een

  ...