Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: Goed dat 2e Kamer betalingsgedrag wettelijk corrigeert

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de PvdA zich aansluit bij het CDA-initiatief om te late betalingen van grote bedrijven aan het mkb aan te pakken en zij vandaag met een gezamenlijk wetsvoorstel komen, nadat de minister van EZ heeft geweigerd actie te ondernemen op dit punt.
  Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog en de AFNL pleit al geruime tijd voor een gerichte aanpak hiervan. Mkb-aannemers fungeren bij

  ...
 • AFNL blij met notificatiesysteem gedetacheerde werknemers

  De Aannemersfederatie is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU heeft aangenomen. Hiermee is de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU geïmplementeerd.  De AFNL pleit al jaren voor invoering van een notificatiesysteem voor buitenlandse zzp-ers en dienstverrichters met werknemers. In de wet is een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverrichters met werknemers opgenomen. Daarnaast bevat de wet een bepaling waarmee bij Algemene Maatregel van

  ...
 • AFNL en Bouwend Nederland introduceren voorlopige modelovereenkomst ZZP

  In de cao Bouw & Infra hebben cao-partijen met elkaar afgesproken om gezamenlijk een sectorale modelovereenkomst te ontwikkelen die aan de Belastingdienst ter goedkeuring wordt voorgelegd. Op dit moment zijn cao-partijen echter nog niet zover. De laatste weken krijgen wij veel signalen dat er wel behoefte is aan een modelovereenkomst voor het werken met ZZP’ers.

 • In BouwBelang 2: veranderen door uitwisselen

  Tijdens een politieke bijeenkomst met vertegenwoordigers van vier Kamerfracties in Nieuwspoort wordt de positie van afbouwers en gespecialiseerde aannemers gepositioneerd en veranderingen en verbeteringen bediscussieerd. Ook wordt in dit nummer de bouw uitgedaagd hoe volgende stappen in verbeteringsprocessen te zetten, wordt belicht hoe duurzame ketensamenwerking op het ‘zonne’dak te realiseren en uitgebreid stilgestaan bij hoe je met dag- en zonlicht duurzaam aan de slag kunt.

  ...
 • AFNL en NOA: Minister SZW doet z’n best arbeidsmarktknelpunten op te lossen, nu SER en StAr nog!

  Aannemersfederatie Nederland en NOA zijn verheugd dat het kabinet de knelpunten op de arbeidsmarkt wil oplossen en wat maatregelen neemt om nijpende punten nog voor de verkiezingen op te lossen. In dit verband achten zij het rechtvaardig dat kleinere werkgevers geen loonsanctie meer krijgen als zij het advies van de bedrijfsarts opvolgen, waarin wordt aangegeven dat van re-integratie in het tweede spoor geen toegevoegde waarde valt te verwachten.

 • Cao Bouw & Infra 2015/2017 algemeen verbindend verklaard

  De cao Bouw & Infra 2015/2017 is algemeen verbindend verklaard. De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 8 april 2016 en loopt tot het einde van de cao (tot en met 31 januari 2017). De minister heeft geoordeeld dat de ingediende bedenkingen geen beletsel vormen om tot algemeen verbindend verklaring over te gaan van de bepalingen waartegen de bedenkingen zich richten.

  Klik op onderstaande URL voor informatie over de CAO en om de CAO te downloaden op

  ...
 • AFNL/NOA: gespecialiseerde aannemers luiden noodklok, tekort vakmensen oplossen!

  De drie grote crises van de afgelopen jaren hebben grote gaten geslagen bij de (af)bouwers (gespecialiseerde aannemers en afbouwers). Er is sprake van een ruime halvering van de werkgelegenheid in de sector, er stromen vanuit het onderwijs nauwelijks nieuwe werknemers door naar de arbeidsmarkt, er is een enorme concurrentie van ZZP'ers en buitenlandse werknemers. Dit bleek uit cijfers uit het rapport dat EIB op woensdag 30 maart presenteerde. AFNL en NOA luiden hierover de noodklok bij de

  ...
 • AFNL / MKB INFRA: Doorzetten op gelijk speelveld bij Aanbestedingswet

  AFNL en MKB INFRA zijn verheugd over de Kamerbrede inzet om het mkb-aandeel bij aanbesteden verder te vergroten en daartoe een aantal belemmeringen in de uitvoering en  toepassing van de Aanbestedingswet weg te nemen. Het enige dat MKB INFRA en AFNL nastreven is dat er een gelijk speelveld is voor alle bedrijven bij aanbestedingsprocessen. Er valt te twisten of tendervergoedingen wel of niet relevant of wenselijk zijn; feit is dat de kosten van inschrijven de pan uit rijzen en dat er

  ...
 • BouwBelang 1: Anders denken en samenwerken en ‘Adelaarsogen’ in de bouw

  In BouwBelang nr 1 geeft NVB-directeur Nico Rietdijk zijn visie op de toekomst van de bouw; samenwerken, innoveren en communiceren kunnen de kostprijs verlagen en de marges behouden, hebben  drones, de adelaarsogen in de bouw, een grote potentie in de bouwbranche? Kansen voor mkb-bouwers en consumenten door de wet Private Kwaliteitsborging, de gemeente Emmen daagt het mkb uit en AFNL doet voorstellen voor versoepeling financieringsregelingen en vermindering

  ...
 • Besteedt ‘Beter Aanbesteden’ ook beter aan?!

  MKB INFRA en AFNL vragen zich af of de toegezegde brief van de minister van Economische Zaken over “Beter Aanbesteden” niet meer is dan een zoethoudertje en een poging om als lastig ervaren punten vooruit te schuiven. Dat zou geen recht doen aan de terechte kritiekpunten die vanuit diverse hoeken zijn ingebracht. In algemene zin onderschrijven MKB INFRA en AFNL de stelling van de minister  dat de huidige problemen niet zo zeer worden veroorzaakt door de wetgeving zelf, maar

  ...
 • AFNL steunt CDA; Boete moet betalingsgedrag corrigeren

  Aannemersfederatie Nederland steunt CDA-fractie Tweede Kamer met initiatiefwetsvoorstel invoeren boete betalingsgedrag. De AFNL constateert dat alhoewel het betalingsgedrag zich iets ten goede lijkt te keren, nog steeds 41% van de bedrijven problemen heeft door late betaling door hoofdaannemers en overheidsopdrachtgevers. Ook (gedeeltelijk) niet betaald worden door hoofdaannemers vormt  nog steeds bij ruim een vijfde van de mkb-aannemers een probleem. Te late betaling en niet betalen

  ...
 • AFNL/NOA: voorkom dat aanpak schijnconstructies door wet DBA een ‘WAS’sen neus wordt

  Met het oog op de stemmingen over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in de Eerste Kamer doen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) een dringend beroep op de Eerste Kamer de uitwerking van deze wet grondig te bezien in het licht van de aanpak van schijnconstructies en het negatieve effect van de Wet DBA op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die vorig jaar door de Kamer is aangenomen.

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: beboet slecht betalen en breidt financieringsmogelijkheid mkb uit

  Het mkb in bouw en infra kruipt uit een diep dal, maar dat gaat niet vanzelf; eigen vermogens zijn sterk afgenomen, financiering met extern vermogen blijft lastig en het vinden van gekwalificeerd personeel wordt een groot probleem. Alhoewel de vooruitzichten gunstig zijn, hebben mkb-aannemers nog een lange weg te gaan om de noodzakelijke investeringen in vaste medewerkers, opleidingen en huisvesting te kunnen realiseren die nodig zijn nu de opdrachten weer wat in de lift zitten. ...

 • BouwBelang 6: scholen luiden noodklok

  In BouwBelang nr 6 luiden scholen de noodklok over de lage instroom en het gebrek aan leerlingplaatsen bij bedrijven, daarnaast hoe de aansluiting tussen mkb en provincie te verbeteren op aanbestedingsvlak en hoe wordt omgegaan met de diversiteit in het betonboorvak. Tevens aandacht voor het afscheid van AFNL directeur Wim van der Maas, alias 'mr mkb', de Bouwagenda van de VVD en kunst-en vliegwerk aan oude gevels.

  Klik ...

 • AFNL en NOA: Afschaffing 2e loondoorbetalingsjaar bij ziekte uitbreiden

  Met het oog op de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van minister Asscher de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid voor kleine bedrijven in het tweede ziektejaar te schrappen, verzoeken AFNL en NOA de Tweede Kamer de regeling uit te breiden.

  Terwijl mkb-aannemers liever een kern van vaste goed opgeleide medewerkers hebben, dwingen -ondanks de positieve CPB-voorspellingen– grote concurrentie, lage prijzen en hoge kosten van uitvoering van sociale

  ...
 • BouwBelang nr 5 Duurzaam; met ‘de energieneutrale abdij’ en ‘historiserende nieuwbouw’

  Mkb-ondernemers in de achterhoek zijn de uitdaging aangegaan een abdij energieneutraal te verbouwen, met state-of-the-art technieken wordt een karakteristieke hallenhuisboerderij een historiserend nieuwbouwproject en gecertificeerde en ongecertificeerde ondernemers geven aan wat de rol van een mvo-certificaat bij aanbestedingen is. Daarnaast een interview met Biesheuvel van Ondernemend Nederland waarin hij zijn visie geeft op het ondernemersklimaat en uiteraard berichten uit diverse

  ...
 • Wim de Boer nieuwe directeur AFNL

  Per 1 januari 2016 wordt Wim de Boer de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. De Boer volgt Wim van der Maas op, die per 1 januari a.s. afscheid neemt als directeur van de AFNL. Dit is vandaag in de ledenvergadering van de Aannemersfederatie officieel bekend gemaakt. De huidige directeur, Wim (W.L.) van der Maas, neemt na een periode van ruim 7,5 jaar als directeur afscheid van de

  ...
 • AFNL en NOA: afschaffen loondoorbetaling 2e ziektejaar kleine bedrijven 1e stapje

  AFNL en NOA: afschaffen loondoorbetaling 2e ziektejaar kleine bedrijven 1e stapjeAFNL en NOA zijn verheugd dat het kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil afschaffen voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers en daarmee de risico’s voor kleine ondernemingen beperkt. AFNL en NOA hebben hier reeds jaren voor gevochten. Echter het is wel een heel voorzichtig stapje en over de vrijblijvendheid zijn organisaties niet te spreken. AFNL en NOA begrijpen niet waarom

  ...
 • BouwBelang 4: late betalingen schaden herstel en handen ineen voor Gebouwschil

  In BouwBelang nr 4; late betaling schaadt herstel met reacties van politici, metselaars, voegers en hellend dakdekkers slaan de handen ineen, hoe realiseer je mkb-vriendelijk opdrachtgeverschap, de Bavo als complex restauratiewerk, gesprekken over flora- en faunawet moeten worden hervat en de revitalisering van een verpauperd industrieterrein tot logistieke hotspot.

  Lees verder in BouwBelang 4

  AFNL en NOA-informatiebijeenkomsten WWZ, WAS, en Wet DBA.

  Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde wetten en regels. Niet altijd even leuk, maar wel cruciaal voor de bedrijfsvoering. Daarom hebben AFNL en NOA een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd om deze wetten voor ondernemers toe te lichten. Het gaat om de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Aanbpak Schijnconstructies en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De presentaties gehouden tijdens deze bijeenkomsten vindt u in dit artikel. Deze zijn alleen door

  ...