Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Cao partijen bouw spreken weer met elkaar

  In een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen cao te voorkomen zijn cao-partijen bouw op 17 februari 2014 na twee maanden stilte weer met elkaar in overleg getreden. Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Het volgend overleg staat gepland voor 10 maart aanstaande. Partijen zien dat overleg met vertrouwen tegemoet.

  19 februari 2014

 • AFNL: eindelijk een politieke partij die het mkb in daad centraal stelt

  Aannemersfederatie Nederland prijst het CDA omdat het CDA als eerste partij onverdeeld durft te kiezen voor het midden- en kleinbedrijf als motor van de economie en daar de nodige beleidsmatige consequenties aan verbindt. De Aannemersfederatie onderschrijft de analyse van het CDA, dat de afgelopen jaren zich kenmerkten door een groeiende tweedeling in het bedrijfsleven in enerzijds hele grote bedrijven en anderzijds hele kleine, meestal in de vorm van zzp’ers. Deze beide categorieën 

  ...
 • AFNL werkt vanaf nu vanuit Veenendaal

  ATT00003Met het aansnijden van een taart door de voorzitters Jan van de Kant (NOA) en Henk Klein Poelhuis (AFNL) heette de NOA de AFNL-medewerkers welkom in het pand in Veenendaal. AFNL werkt vanaf 22 januari vanuit deze  locatie. Van hieruit zal ook de samenwerking tussen beide organisaties verder gestalte krijgen.

  AFNL en NOA vertegenwoordigen

  ...
 • Openingstijden AFNL rond de feestdagen

  Op 31 december is het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland gesloten. De andere dagen rondom de feestdagen zijn wij wel bereikbaar.

  Bestuur en medewerkers van de AFNL wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2014.

 • BouwBelang nr 6 met bouwstappen over de grens

  In de laatste BouwBelang van 2013 een zestal mkb-ondernemers uit de AFNL-achterban die een deel van hun werk hebben verplaatst naar de ooster- en zuiderburen. Daarnaast in dit nummer een verslag van de bijeenkomst met opdrachtgevers en Kamerlid Carola Schouten over de resultaten van een half jaar werken met de nieuwe Aanbestedingswet. De provincie Friesland geeft aan hoe zij geld in de regionale economie en met name ook de bouwsector inzetten. Tijdens de ledenvergadering van de AFNL

  ...
 • AFNL: calamiteitenregeling niet uitstellen maar invoeren in winter 2014/2015

  Met grote verwondering heeft de AFNL kennis genomen van het voornemen om nogmaals de inwerkingtreding van de Calamiteitenregeling uit te stellen. Deze keer tot 1 juli 2016 vanwege de door UWV nog te verrichten werkzaamheden m.b.t. de uitvoerbaarheid van de regeling. De AFNL heeft de nieuwe Calamiteitenregeling met open armen ontvangen en pleit in een brief aan minister Asscher voor invoering van deze regeling in de winter van 2014 / 2015 en niet voor verder uitstel.
  ...

 • AFNL/Venin: uitstel en coulance voor isolatiebranche

  Ondernemers in de isolatiebranche zijn onaangenaam verrast door het feit dat met ingang van 1 januari 2014 isolatiemateriaal niet meer onder het btw-tarief van 6% valt. Hierover is noch door het ministerie van Financiën, noch door de Belastingdienst tot op heden gecommuniceerd. Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) en de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (Venin), aangesloten bij de AFNL, pleiten dan ook in een brief aan het ministerie van Financiën voor

  ...
 • AFNL: private kwaliteitsborging sluit aan bij vraaggestuurde markt

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) steunt in algemene zin de ideeën die zijn neergelegd in de Routekaart naar Private Kwaliteitsborging van het gelijknamige Actieteam. Het sluit goed aan bij de verandering van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde markt. Niettemin plaatst de AFNL enkele kanttekeningen bij de wijze waarop de private kwaliteitsborging wordt ingericht. Dit stelt de AFNL in een Rondetafelgesprek met de commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer in

  ...
 • Hoge WW-premie fnuikend voor werkgelegenheid bouw

  Ondanks het feit dat AFNL, NOA en OnderhoudNL een aantal maatregelen van het Kabinet, zoals de werkgelegenheidsplannen en de aanpak van malafide uitzendbureaus en schijnconstructies, onderschrijven, betreuren zij het dat de financiering daarvan opgebracht moet worden door verhoging van de WW-premie. Een doorberekening van de verhoogde WW-premies 2014 laat voor de (af)bouw, infra en onderhoudsectoren een loonkostenstijging zien van  bijna 2% t.o.v.  gemiddeld 1% voor het totale

  ...
 • "Werkgevers teleurgesteld: Geen kerstlicht voor cao bouw- & infrasector"

  Op 18 december 2013, hebben werkgevers en vakbonden in de bouw voor de tweede keer onderhandeld over de cao voor de bouw- & infrasector. De vakbonden houden vast aan een kostenverhogende tussen-cao. Ze willen niet praten over het nieuwbouwtraject.  Werkgevers houden vast dat een tussen-cao niet onbespreekbaar is. Voorwaarden zijn kostenneutraliteit en dat daarin de nieuwe wereld zichtbaar wordt. Voorzitter George Raessens: “Wij willen een cao die werken beloont. Geen cao die vooral

  ...
 • Onderhandelingen CAO 2014: "Als je koek wilt verdelen, moet er eerst koek zijn."

  De opvattingen van  werkgevers en vakbonden over een nieuwe bouw-cao liggen zeer ver uit elkaar. Dat bleek vandaag bij de eerste onderhandelingen. “De voorstellen van de vakbonden leiden tot forse kostenverhoging”, aldus George Raessens als voorzitter van de werkgeversdelegatie. “Als je koek wilt verdelen, moet er eerst koek zijn.” Op 18 december wordt er verder onderhandeld.    

 • AFNL: Bedrijfsresultaten verder onder druk, maar ook lichtpuntje

  De situatie in het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra is problematisch, maar er gloort mogelijk licht aan het eind van de tunnel. De sector kampt met forse concurrentieproblemen. Het te laat of (gedeeltelijk) niet betalen door opdrachtgevers brengt een fors aantal bedrijven in problemen. De winstpositie van de bedrijven is verder verslechterd.

  Lichtpuntje aan het eind van de tunnel
  Toch lijken er, al zijn ze vaag, lichtpuntjes op te doemen. De

  ...
 • Aannemersfederatie: impuls Provincie Gelderland verdient navolging

  Aannemersfederatie Nederland waardeert het initiatief van de provincie Gelderland  – in navolging van Drenthe, Friesland en Overijssel – een extra stimulans te geven aan de sector bouw en infra. De Aannemersfederatie hecht er zeer aan dat met deze impuls een aantal projecten wordt vlot getrokken. De AFNL roept de provincie op de projecten zo in te richten dat mkb-bedrijven worden gestimuleerd horizontale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dat geeft de lokale en regionale economie en

  ...
 • Samenhangend bouwbeleid van Blok en zaken doen met Duitsland in BouwBelang nr 5

  BouwBelang nummer 5 is verschenen met een interview met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, die de samenhang in zijn beleid toelicht. Daarnaast de introductie van het vakbewijs voor de sector bouw en infra, een informatief deel over zaken doen met en in Duitsland. Maar ook een tweetal Innovatieprestatie contracten die vernieuwing brengen in de sector en een dubbelinterview met de voorzitters van AFNL en NOA over de samenwerking.

  Lees verder in ...

 • Energiebesparen en renoveren met investeringskorting via OZB

  Door het invoeren van een investeringskorting op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) kan een belangrijke slag worden gemaakt in investeringen in vastgoed. Iedere € 1.000,- investering zou  een korting van 1% op de OZB gedurende 10 jaar moeten geven. En door een koppeling aan het revolverend fonds voor energiebesparing en het convenant huursector kan een belangrijke slag impuls worden gegeven aan de koop-, huur- en vastgoedsector.

  Daarnaast zouden alle particuliere

  ...
 • Vakmanschap in Stappen van start

  Werknemers die al enige tijd in de branche werken maar geen vakdiploma hebben, kunnen dat diploma via ‘Vakmanschap in Stappen’ alsnog gaan halen. Per 1 november 2013 is ‘Vakmanschap in Stappen’: een project van cao-partijen in de bouw- en infrasector van start gegaan. Geen lange opleiding, maar een opleiding in stappen, via losse vakmodules van steeds een paar dagen.

 • Bouw kan economie uit moeras trekken, petitie aangeboden aan Eerste Kamer

  De bouw kan de economie snel uit de crisis trekken. Maar daarvoor heeft de sector wel een steuntje in de rug nodig. In een petitie dringen 18 maatschappelijke organisaties, waaronder de Aannemersfederatie, aan op het stimuleren van de woning(nieuw)bouw, het daadwerkelijk oprichten van de Nederlandse Hypotheekinstelling en de koppeling van de verhuurdersheffing aan investeringen in woningen en buurten. De organisaties die bij elkaar 150.000 bedrijven en meer dan 500.000 werknemers

  ...
 • Eigen risico periode Vorst WW-regeling in de Bouw verlaagd naar 15 dagen

  De Aannemersfederatie heeft zich weer ingezet om het aantal wachtdagen in de Vorst WW-regeling voor de komende winter te verlagen. De inzet was een verlaging van 17 naar 10 wachtdagen. Maximaal haalbaar was een verlaging naar 15 dagen. Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 is daarom vastgesteld op 15 dagen. Alle overige cao-bepalingen en de uitvoeringsregeling blijven ongewijzigd.

 • Bouw & Infrasector investeert in toekomstige arbeidsmarkt

  De bouw- en infrasector staat voor grote uitdagingen. Ze moet nu overleven, maar op de middellange termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Werknemers die de sector straks keihard nodig heeft, worden nu ontslagen. Er worden nu nauwelijks leerlingen opgeleid, terwijl die straks hard nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar vakkrachten.
  Daarnaast staat de sector voor de uitdaging om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te vergroten, zodat de werknemers op termijn ook behouden

  ...
 • Aannemersfederatie: begrotingsakkoord geeft bouw lucht

  De sector bouw springt er in het begrotingsakkoord van Kabinet, ChristenUnie, D66, SGP en coalitiepartijen gunstig uit. Verlenging van de lage btw op renovatie- en onderhoudswerkzaamheden is volgens Aannemersfederatie Nederland een verstandig besluit om opdrachtgevers en mkb-ondernemers gedurende langere tijd meer zekerheden te bieden en minder onder grote tijdsdruk te zetten.

  Ook andere door de Aannemersfederatie bekritiseerde maatregelen zoals de lastenverzwaring als

  ...