Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Verlaagd btw tarief bouw zorgt voor behoud 20.000 banen

  Eén op de twee bedrijen heeft geen of minder mensen hoeven ontslaan als gevolg van het lage btw-tarief

  Rotterdam, 17 april 2014 – Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op arbeid zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningsector bijna 20.000 banen behouden. Sectorbreed zijn de bedrijven dan ook zeer tevreden met deze regeling en pleiten derhalve voor een verlenging om de komende moeilijke jaren een ferme steun in de rug te hebben. Een positief bijeffect van deze

  ...
 • AFNL: Minister Asscher moet Sectorplan Bouw beter uitnutten

  In de aanloop tot het Sectorplan Bouw hebben betrokken partijen het Ministerie van Sociale Zaken meermaals gewaarschuwd dat nieuwe arbeidsplaatsen alleen dan konden worden gerealiseerd, wanneer nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de ondergrondse infrastructuur  weer substantieel zouden aantrekken. Daarvoor is ook een aanzienlijk deel van de beschikbare 56 miljoen uitgetrokken, naast 25 miljoen voor behoud van werkgelegenheid en het bijscholen van medewerkers. Teleurstellend is dan

  ...
 • AFNL: snel helderheid nieuw stelsel bouwregelgeving

  Aannemersfederatie Nederland is voorstander van de stelselwijziging bouwregelgeving zoals ingezet door het Ministerie van BZK. Dat neemt niet weg dat ook de AFNL de ontwikkelingen kritisch volgt en her en der kanttekeningen plaatst bij onderdelen van het stelsel. De AFNL is blij met de oproep van  de stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) om aan tafel te gaan voor overleg.
  De intentie van dat overleg is wat AFNL betreft echter snel helderheid te brengen in de nieuwe

  ...
 • Sectoraanpak Bouw & Infra Drechtsteden in de steigers

  In Drechtsteden hebben wethouder B. van de Burgt van Dordrecht, regionale bouwbedrijven, opleidingsbedrijven, branches en de sociale dienst Drechtsteden een samenwerkingsverklaring ondertekend om voor de korte en lange termijn de krachten te bundelen om instroom van vakbekwaam personeel in de sector te bevorderen en werknemers te ondersteunen bij hun duurzame inzet in bedrijven. De sector bouw en infra zou hiermee een impuls moeten krijgen, concreet vertaald in het beschikbaar stellen van

  ...
 • CAO-partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

  Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens.

 • Burgemeester Kolff ‘her’opent pand AFNL / NOA in Veenendaal

  De burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff, ‘her’opent officieel het pand van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in Veenendaal met het doorknippen van een lint. Vanaf medio januari voeren de NOA en de AFNL aan de Nieuweweg 226 gezamenlijk hun secretariaten.

  De burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff, ‘her’opent officieel het pand</p>...</div></div></article>  </li>
  <li class=

 • AFNL en NOA:MKB-aannemer meer dan gemiddeld betrokken bij gemeente

  Eerste manifest lijsttrekkers gemeenten aangeboden aan Emile Roemer - SP

  SP-Tweede Kamerfractievoorzitter Roemer neemt vandaag de eerste exemplaren in ontvangst van een AFNL/NOA-manifest met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en een EIM-enquête over de betrokkenheid van mkb-aannemers bij hun gemeente. Uit de enquête komt naar voren dat 84% van de mkb-aannemers gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 1,5% van de bedrijfsomzet van mkb-bouwbedrijven naar goede doelen

  ...
 • Convenant Rotterdam: verantwoord aanbesteden in bouw en infra

  Vier partijen in de bouw ondertekenden vandaag een convenant met de gemeente Rotterdam over verantwoord aanbesteden. Het gaat om FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland en Bouwend Nederland. Het convenant, op initiatief van FNV Bouw, houdt in dat alle bouw- en infraprojecten in opdracht van de gemeente Rotterdam worden uitgevoerd vanuit goed werkgeverschap. In de publieke sector is dit convenant een unicum. AFNL-voorzitter Klein Poelhuis verwacht dat dit convenant een halt toe

  ...
 • Cao partijen bouw spreken weer met elkaar

  In een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen cao te voorkomen zijn cao-partijen bouw op 17 februari 2014 na twee maanden stilte weer met elkaar in overleg getreden. Het overleg vond plaats in een constructieve sfeer. Het volgend overleg staat gepland voor 10 maart aanstaande. Partijen zien dat overleg met vertrouwen tegemoet.

  19 februari 2014

 • AFNL: eindelijk een politieke partij die het mkb in daad centraal stelt

  Aannemersfederatie Nederland prijst het CDA omdat het CDA als eerste partij onverdeeld durft te kiezen voor het midden- en kleinbedrijf als motor van de economie en daar de nodige beleidsmatige consequenties aan verbindt. De Aannemersfederatie onderschrijft de analyse van het CDA, dat de afgelopen jaren zich kenmerkten door een groeiende tweedeling in het bedrijfsleven in enerzijds hele grote bedrijven en anderzijds hele kleine, meestal in de vorm van zzp’ers. Deze beide categorieën 

  ...
 • AFNL werkt vanaf nu vanuit Veenendaal

  ATT00003Met het aansnijden van een taart door de voorzitters Jan van de Kant (NOA) en Henk Klein Poelhuis (AFNL) heette de NOA de AFNL-medewerkers welkom in het pand in Veenendaal. AFNL werkt vanaf 22 januari vanuit deze  locatie. Van hieruit zal ook de samenwerking tussen beide organisaties verder gestalte krijgen.

  AFNL en NOA vertegenwoordigen

  ...
 • Openingstijden AFNL rond de feestdagen

  Op 31 december is het secretariaat van Aannemersfederatie Nederland gesloten. De andere dagen rondom de feestdagen zijn wij wel bereikbaar.

  Bestuur en medewerkers van de AFNL wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2014.

 • BouwBelang nr 6 met bouwstappen over de grens

  In de laatste BouwBelang van 2013 een zestal mkb-ondernemers uit de AFNL-achterban die een deel van hun werk hebben verplaatst naar de ooster- en zuiderburen. Daarnaast in dit nummer een verslag van de bijeenkomst met opdrachtgevers en Kamerlid Carola Schouten over de resultaten van een half jaar werken met de nieuwe Aanbestedingswet. De provincie Friesland geeft aan hoe zij geld in de regionale economie en met name ook de bouwsector inzetten. Tijdens de ledenvergadering van de AFNL

  ...
 • AFNL: calamiteitenregeling niet uitstellen maar invoeren in winter 2014/2015

  Met grote verwondering heeft de AFNL kennis genomen van het voornemen om nogmaals de inwerkingtreding van de Calamiteitenregeling uit te stellen. Deze keer tot 1 juli 2016 vanwege de door UWV nog te verrichten werkzaamheden m.b.t. de uitvoerbaarheid van de regeling. De AFNL heeft de nieuwe Calamiteitenregeling met open armen ontvangen en pleit in een brief aan minister Asscher voor invoering van deze regeling in de winter van 2014 / 2015 en niet voor verder uitstel.
  ...

 • AFNL/Venin: uitstel en coulance voor isolatiebranche

  Ondernemers in de isolatiebranche zijn onaangenaam verrast door het feit dat met ingang van 1 januari 2014 isolatiemateriaal niet meer onder het btw-tarief van 6% valt. Hierover is noch door het ministerie van Financiën, noch door de Belastingdienst tot op heden gecommuniceerd. Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) en de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (Venin), aangesloten bij de AFNL, pleiten dan ook in een brief aan het ministerie van Financiën voor

  ...
 • AFNL: private kwaliteitsborging sluit aan bij vraaggestuurde markt

  Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) steunt in algemene zin de ideeën die zijn neergelegd in de Routekaart naar Private Kwaliteitsborging van het gelijknamige Actieteam. Het sluit goed aan bij de verandering van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde markt. Niettemin plaatst de AFNL enkele kanttekeningen bij de wijze waarop de private kwaliteitsborging wordt ingericht. Dit stelt de AFNL in een Rondetafelgesprek met de commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer in

  ...
 • Hoge WW-premie fnuikend voor werkgelegenheid bouw

  Ondanks het feit dat AFNL, NOA en OnderhoudNL een aantal maatregelen van het Kabinet, zoals de werkgelegenheidsplannen en de aanpak van malafide uitzendbureaus en schijnconstructies, onderschrijven, betreuren zij het dat de financiering daarvan opgebracht moet worden door verhoging van de WW-premie. Een doorberekening van de verhoogde WW-premies 2014 laat voor de (af)bouw, infra en onderhoudsectoren een loonkostenstijging zien van  bijna 2% t.o.v.  gemiddeld 1% voor het totale

  ...
 • "Werkgevers teleurgesteld: Geen kerstlicht voor cao bouw- & infrasector"

  Op 18 december 2013, hebben werkgevers en vakbonden in de bouw voor de tweede keer onderhandeld over de cao voor de bouw- & infrasector. De vakbonden houden vast aan een kostenverhogende tussen-cao. Ze willen niet praten over het nieuwbouwtraject.  Werkgevers houden vast dat een tussen-cao niet onbespreekbaar is. Voorwaarden zijn kostenneutraliteit en dat daarin de nieuwe wereld zichtbaar wordt. Voorzitter George Raessens: “Wij willen een cao die werken beloont. Geen cao die vooral

  ...
 • Onderhandelingen CAO 2014: "Als je koek wilt verdelen, moet er eerst koek zijn."

  De opvattingen van  werkgevers en vakbonden over een nieuwe bouw-cao liggen zeer ver uit elkaar. Dat bleek vandaag bij de eerste onderhandelingen. “De voorstellen van de vakbonden leiden tot forse kostenverhoging”, aldus George Raessens als voorzitter van de werkgeversdelegatie. “Als je koek wilt verdelen, moet er eerst koek zijn.” Op 18 december wordt er verder onderhandeld.