Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • AFNL: creatief zoeken naar oplossingen bij ministerie BZK

  In reactie op de begrotingsbehandeling van het ministerie van BZK, deel wonen, in de Tweede Kamer vraagt de AFNL aandacht voor de specifieke positie van mkb-aanemers, die de crisis nog lang niet te boven zijn en momenteel door het uitwisselen van medewerkers, vaste en flexibele, proberen aan de slag te blijven. Hoe goed de btw-verlaging ook z’n werk doet en bedrijven en hun medewerkers aan de praat houdt, de effecten blijven beperkt tot enkele branches binnen de bouwkolom en strekken zich

  ...
 • Cao-overleg Bouwnijverheid uitgesteld

  Wegens trieste familieomstandigheden kon het cao-overleg gepland voor 16 oktober over vernieuwing van de Bouw-CAO op het laatste moment niet doorgaan. Het overleg is verplaatst naar 3 november.

   

  16 oktober 2014

 • AFNL: Ministerie EZ moet bouw met andere sectoren verbinden

  Het Ministerie van Economische Zaken heeft weinig op met de sector Bouw en Infra. Dat is al jaren het geval, en de begroting voor 2015 toont wat dat betreft een consistente lijn. Waar het Ministerie terecht veel aandacht heeft voor de sectoren Industrie en Land- en Tuinbouw, komt die andere maaksector, Bouw en Infra, er met een enkel zinnetje wel erg bekaaid vanaf.
  Het is onzin te beweren dat Bouw en Infra al ruim zijn bedeeld in het Kabinet, via de Ministeries van Wonen en

  ...
 • BouwBelang 4: Veiligheid tussen de oren en MKB-vriendelijk beleid in Drenthe

  BouwBelang nr 4 is verschenen met daarin informatie over de wijze waarop veiligheid op de werkplek ‘tussen de oren’ kan komen, een werkbezoek van  VVD-Tweede Kamerlid Van der Linde bij Wallaard en De Kuiper in Noordeloos, twee MKB INFRA-bedrijven. Daarnaast geven de gebroeders Snellen een doorkijkje in de slopersbranche van deze tijd en laat de NVBU zien hoe zij samen met provincie en gemeenten tot een mkb-vriendelijk beleid proberen te komen.

  September 2014

  Lees

  ...
 • Werkgevers zeggen BouwCAO op

  Bouwend Nederland, de AFNL, de NVB en de Vereniging van Waterbouwers hebben vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid 2014 opgezegd. Hiermee voorkomen we dat de cao na 2014 wordt voortgezet. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op

  AFNL: Bouwsparen kan, maar met aanvullende maatregelen

  Om een kentering in het denken over sparen voor een eigen woning te bewerkstelligen, is  de Aannemersfederatie van oordeel dat stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid essentieel zijn. Vanuit budgettair oogpunt heeft de overheid hierbij overigens een groot eigen belang. Als namelijk meer eigen vermogen wordt ingebracht bij de aankoop van een eigen woning, zal de fiscale renteaftrek in verband met eigen woningschuld significant afnemen. De vraag waar Nederland voor staat is hoe de

  ...
 • Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota 2014: Kabinet moet harder en écht op bouw inzetten

  Het kabinet komt haar belofte om de kosten op arbeid drastisch te verlagen en daarmee het mkb een belangrijke stimulans te geven nog onvoldoende na. Met name de mkb-sectoren bouw, afbouw en infra hebben onevenredig veel last van de hoge belastingen, premies en andere arbeidsmarkt gerelateerde kosten, gezien hun arbeidsintensieve karakter.
  Onderzoek van deze week onder de leden van mkb-bouw, -afbouw en -infra wijst uit dat deze bedrijven nog steeds maandelijks enkele honderden vaste

  ...
 • AFNL en OnderhoudNL: ondersteuning voor uitgangspunten ‘Kwaliteitsborging bouwen’

  Aannemersfederatie Nederland en OnderhoudNL ondersteunen de uitgangspunten van de stelselherziening in het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hierin komt de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit en het voldoen aan de bouwregelgeving meer dan voorheen bij de ontwerpende en uitvoerende partijen te liggen en wordt de positie van de consument verbeterd. AFNL en OnderhoudNL verwachten dat in het nieuwe stelsel: procedures soepeler en sneller zullen verlopen, leges worden

  ...
 • Overleg nieuwe Bouw-CAO: een constructieve confrontatie

  Gisteren en eergisteren zijn er tussen cao-partijen in de bouw gesprekken geweest over een nieuwe cao.  Op een constructieve confronterende manier is gesproken over belangrijke thema’s voor een nieuwe bouw-cao. Werkgeverszijde heeft onder meer het belang benadrukt en toegelicht om te komen tot meer productiviteit en minder leegloop. Werknemerszijde heeft onder meer benadrukt en toegelicht waarom en op welke wijze ze hechten aan betere naleving van de cao. Dit heeft geresulteerd in

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: verlenging lage btw verstandig besluit!

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat Kabinet en oppositiepartijen bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw hebben besloten tot verlenging van het lage btw tarief op onderhoud en renovatie. Een verstandig besluit, omdat de bouw nog lang niet uit de crisis is en dit een instrument is om opdrachtgevers aan te zetten tot onderhoud, renovatie, verduurzamen en energiezuinig maken van woningen.

 • BouwBelang: Politiek van schone schijn en imagoverbeterende aanpak bouw

  In deze BouwBelang ziet AFNL-voorzitter Klein Poelhuis een ‘lucratief vakantiebaantje’ in het uitwerken van de lange termijn structuur en financiering van de opleidingen voor de bouw, betitelen de SP-Tweede Kamerleden Gesthuizen en Ulenbelt het kabinetsbeleid als ‘Politiek van schone schijn’ en lanceren toonaangevende marketing-, branding- en ideeënbureaus een imagoverbeterende aanpak voor de bouw en komen ondernemers uit verschillende branches aan het woord over vernieuwing, samenwerking

  ...
 • AFNL: Evolutie mkb-bouwsector via innovatie op Bouwcampus

  Het is nu eens te meer cruciaal dat innovatie en vernieuwing in de bouwsector wordt gestimuleerd en versneld. En dat de Bouwcampus daadwerkelijk ‘handjes en voetjes’ krijgt en samen met alle partners die haar hebben opgericht gaat doen waartoe wij haar hebben opgericht; samen – opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten - de noodzakelijke vernieuwing in de bouw stimuleren, realiseren en versnellen. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, leefbaarheid, minder

  ...
 • Aannemersfederatie Nederland: Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies goede volgende stap bij bestrijden oneerlijke concurrentie door schijnconstructies

  Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer doorpakt bij het bestrijden van schijnconstructies en illegale arbeid wil aanpakken. De minister geeft hiermee aan een eind te willen maken aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en bonafide ondernemers en hun werknemers een steuntje in de rug te geven. De Aannemersfederatie hoopt wel dat de minister verder doorpakt door ook schijnzelfstandigheid en allerlei andere ‘bijzondere’

  ...
 • Aannemersfederatie: dieptepunt mkb-bouw bereikt? Hoop doet ondernemen!

  Middelgrote en kleine aannemers in bouw en infra zijn in het afgelopen jaar nog dieper in het dal geraakt dan het jaar daarvoor. In 2013 vertrok een nog groter deel van de werknemers op basis van gedwongen ontslag en trokken nog minder bedrijven personeel aan dan in 2012. De werkvoorraad nam af, evenals het aantal flexwerkers. Omzet en rendementen daalden nog verder, wat ook tot uiting kwam in een uiterst minieme animo tot investeren. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een vandaag

  ...
 • Aannemersfederatie: Mkb merkt nog weinig van kabinetsinzet vermindering regeldruk

  De Voortgangsrapportage regeldruk, die de ministeries van BZK en Wonen en EZ hebben opgesteld en heden naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, roept in eerste instantie een gevoel op van déja vu. Alle opeenvolgende kabinetten komen  periodiek met een opsomming van heldendaden die over het algemeen moeilijk traceerbaar zijn, hoe goed kabinetten ook hun best doen ze te kwantificeren. Zo ook hier. Met tevredenheid stelt het kabinet vast dat in 2014 voor een kleine miljard aan

  ...
 • AFNL en NOA: Miljoenenreductie op arbeidsgerichte maatregelen mkb mogelijk zonder overheidskosten

  Mkb-ondernemers in het mkb in bouw, afbouw en infra kan tientallen miljoenen euro’s bespaard blijven als de politiek bereid is een aantal maatregelen rond arbeid en sociale zekerheid bij te stellen. Het gaat om de transitievergoeding in het ontslagrecht, de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en de SFB (structureel functioneel beperkt)-status. Per bedrijf gaat het om tienduizenden euro’s. Euro’s die hard nodig zijn om de lasten te verlichten, die snel zonder al te veel ingrijpende

  ...
 • AFNL en NOA: Het mkb bouwt aan en in de regio!

  Middelgrote en kleine bedrijven zijn de motor van de economie; een onmisbare schakel die sociale innovatie en technische vooruitgang koppelen aan service- en dienstverlening, vakmanschap, kwaliteit en werkgelegenheid. Én, die zorgen voor leefbaarheid en levendigheid in steden en dorpen. In deze voor de bouw nog steeds economisch lastige tijd proberen bepaalde spelers in de bouw ‘kant-en-klaar-producten’ goed en als energiebesparend en duurzaam te verkopen met liefst overal nul-op-de-meter

  ...
 • BouwBelang; special duurzaam en energiebewust bouwen

  In deze speciale editie van BouwBelang, waarin duurzaam en energiebewust bouwen centraal staan een ‘Inspiratiedossier’waarin inspirerende duurzame innovaties van ondernemers staan opgenomen, een  interview met de voorzitter van Uneto-VNI over samenwerking tussen mkb-bouwers, zeven gespecialiseerde aannemers die door samenwerking gezamenlijk een grootschalig project kunnen aanpakken en een reportage over de wijze hoe solar en dakdekken kunnen samengaan.

  Klik ...

 • AFNL: zorg over stelselwijziging bouwregelgeving

  De Aannemersfederatie heeft  zorg over de voortgang van de stelselwijziging bouwregelgeving. Dat het concurrerende duale stelsel in het Algemeen Overleg tussen minister Blok en Tweede Kamer is gesneuveld is wat de AFNL betreft winst. Intussen denkt de AFNL na over haar eigen rol in het nieuwe stelsel en onderzoekt mogelijkheden om hier op een passende manier invulling aan te geven. Daarbij zijn eenvoud en efficiency sleutelwoorden tegen de achtergrond van leden van de AFNL:

  ...
 • AFNL ondersteunt petitie isolatiebranches

  Ondernemers in de isolatiebranches, waaronder de Venin, bieden de Tweede Kamer half mei een petitie aan met als doel een consistent energiebesparingsbeleid te voeren en de ingangsdatum van verhoging van de btw op woningisolatie uit te stellen totdat er een nieuwe duurzame regeling is. De petitie vloeit voort uit het besluit van het kabinet isolatiemateriaal per 1 januari jl. opeens niet meer onder het lage btw–tarief te laten vallen.
  Het kabinet voert hiermee geen consistent

  ...