Calamiteitenverlof is alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin bijvoorbeeld scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor.

Calamiteitenverlof valt in dit geval ook niet onder de 3 dagen kort verzuim geregeld in artikel 3.6 van de cao Bouw & Infra. De werkgever dient de calamiteit in dit geval op grond van artikel 3.6.5 door te betalen.
Als het gaat om de opvang van de kinderen dan is dit in beginsel een zaak van de ouders. In deze uitzonderlijke situatie wordt er echter van werkgevers gevraagd om begrip te hebben voor werknemers die er niet in slagen om de opvang te regelen. Aan de andere kant mag er van werknemers wel verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen. Indien er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, is voor de hand liggend dat beide partners als zij beide werken de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen.

Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Ga hierover met elkaar in gesprek en bespreek deze mogelijkheden. Mogelijkheden waar aan gedacht kan worden zijn:

  • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of roostervrije dagen op. Ook kan de werknemer dagen uit zijn individueel budget opnemen (TSF-dagen). Compensatie voor overwerk zou daarnaast ook gebruikt kunnen worden. Verder kunnen eventueel opgebouwde spaaruren worden ingezet (artikel 28).
  • De werkgever betaalt, overeenkomend aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking van de duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken)
  • Voor zover er in de onderneming sprake is van werktijdverkorting (wtv) wordt de werktijdverkorting en de tijd nodig voor opvang zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.