Op de agenda!

AFNL: Actieplan MKB eerste aanzet mkb te steunen, maar er is meer nodig!

Aannemersfederatie Nederland vindt het door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepresenteerde MKB-Actieplan een eerste aanzet tot steun in de rug van mkb-ondernemers. Het is een goede zaak dat het ministerie ervoor heeft gekozen weer meer in te zetten op het mkb in de volle breedte en niet alleen op koplopers en startups, zoals in vorige kabinetten. Het zijn de vele tienduizenden mkb-bedrijven die de motor van de Nederlandse economie vormen. Waardering is er ook voor het feit dat de staatssecretaris voor het eerst sinds jaren met een specifiek MKB-actieplan komt. Echter, veel moet nog worden ingevuld. Aannemersfederatie Nederland is graag bereid met het departement te kijken naar de nadere invulling en met ondernemers pilots te draaien om tot betere regelingen op bepaalde terreinen te komen. De maatregelen en programma’s die worden aangedragen op het gebied van onder meer innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering zijn een eerste aanzet om mkb-ondernemers een zetje in de goede richting te geven.

Collectieve innovatieregelingen cruciaal voor mkb-bouw
De AFNL hoopt dat het departement van EZK ook bereid is te kijken naar collectieve innovatieregelingen in het kader van de hoeveelheid innovatieve oplossingen die de komende jaren nodig zijn in de bouw. In de gehele bouwgerelateerde sector moet een cultuuromslag plaatsvinden, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet. In dat verband is het goed dat nu eindelijk ook tot de ministeries en Taskforce Bouw is doorgedrongen dat de bouw eigenlijk topsector moet zijn. Hiervoor pleitte de AFNL al bij het tot stand komen van het Topsectorenbeleid in 2011. Sterker nog de bouw- en infrasector is het fundament waarop alle andere Topsectoren kunnen bouwen. En om die cultuuromslag te kunnen maken, moet ruimte worden gecreëerd voor ontwikkeling van nieuwe producten en vernieuwende projecten. De sector kan veel meer dan alleen bouwrijp maken en vol- en afbouwen. De grote uitdagingen voor de bouwsector voor de toekomst zijn het verduurzamen en energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden, het gasloos bouwen, en dat in combinatie met herbestemmen van leegstaande kantoren tot combinaties van nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Met daarnaast de aanleg van een toekomst- en klimaatbestendige infrastructuur en een zo optimaal mogelijke mobiliteit.

MKB-aannemers moeten volwaardig meedraaien in ‘Topsectorstatus Bouw’
De Aannemersfederatie vindt dat de sector, uitgedaagd door deze maatschappelijke eisen aan en vraagstukken van woon-, werk- en leefmilieu en betrokken bij sociale innovatie en jongeren, het verdient volwaardig mee te draaien in het topsectorenbeleid. En, zo, samen met kennis- en onderzoeksinstellingen innovaties te ontwikkelen om de toekomstige uitdagingen te realiseren. Gezamenlijk optrekken hierin is voor het mkb cruciaal. Hierdoor kunnen de zo belangrijke innovaties in producten en projecten in samenwerking met kennis- en onderzoekinstituten worden gerealiseerd. De AFNL rekent er op dat mkb-bedrijven en -organisaties volwaardig kunnen meedraaien in de Topsector-status, die nu is gecreëerd door de TaskForce Bouw en het ministerie van EZK. Maar de AFNL gaat er ook van uit dat dit voor mkb-aannemers uitmondt in een gelijk speelveld op de opdrachtgeversmarkt. In dit kader zou het goed zijn ook gelijk het Aanbestedingsbeleid mee te nemen, op zich is de Wet die dat regelt goed, maar opdrachtgevers schromen niet steeds meer te clusteren onder allerlei mooie namen als gebiedsaanbestedingen. Hierdoor staat het mkb buitenspel en is het beoogde gelijke speelveld van de Aanbestedingswet verdwenen. Op het gebied van het betalingsgedrag bij overheidsaanbestedingen is een van de bij AFNL aangesloten branches (MKB INFRA) inmiddels zelf met pilots met gemeenten gestart en de eerste resultaten liegen er niet om. Hier kunnen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer veel kosten worden bespaard.

EZK: pak integratierol op en rol MKB Toets snel uit
Daarnaast hoopt de AFNL dat de staatssecretaris van EZK ook bereid is haar collega’s te stimuleren wetgeving wat meer mkb-vriendelijker te maken. Allereerst is er de MKB Toets, die nu met 2 pilots op wetgeving van EZK van start is gegaan. De Aannemersfederatie rekent erop dat deze MKB Toets snel en breed wordt uitgerold naar andere departementen en dat ook de commissie-Van Straalen snel van start kan gaan met de aanpak van bestaande wet- en regelgeving die in de mkb-praktijk verkeerd uitwerkt. In dat verband lliggen er nogal wat wetten op tafel. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsmarkt en sociale wetgeving. MKB-aannemers willen graag meer medewerkers in vaste dienst nemen en terug naar een verhouding van voor de crisis van ongeveer 70% vast, 30% flex. Want, juist aan die vaste krachten ontleent het mkb z’n onderscheidend vermogen. Echter, dit lukt alleen als de politiek besluit twee jaar loon doorbetalen bij ziekte af te schaffen en in te krimpen naar in ieder geval één jaar, de risico’s van de transitievergoeding in het ontslagrecht weg te nemen en het te starre regime van ontslagmogelijkheden te versoepelen. In dit verband roept AFNL de staatssecretaris van EZK op haar integratierol op te pakken en andere bewindslieden naar de mkb-praktijk te laten kijken en luisteren!

3 juli 2018