Op de agenda!

AFNL oproep politiek: maak aannemen vaste medewerkers weer aantrekkelijk, vakmensen zijn al schaars

Mkb-aannemers hebben de klim uit het diepe dal het afgelopen jaar voortgezet. De werkvoorraden worden beter, de prijsdruk lijkt voor het eerst iets verminderd maar is nog hoog, de omzetverwachtingen zijn op de GWW-sector na positief, en het optimisme over het bedrijfsresultaat neemt toe. De instroom van nieuwe vaste medewerkers lijkt zich te stabiliseren en ligt op vergelijkbaar niveau met de uitstroom. De bedrijfsomvang fluctueert minder, waaruit kan worden geconcludeerd dat mkb-aannemerijen zich in stabieler vaarwater bevinden. Ondernemers ervaren nog risico’s bij het aannemen van medewerkers door een aantal belemmerende arbeidsmarktwetten. Daarnaast verwachten zij een gebrek aan vakmensen. En helaas blijkt dat er ondanks de nieuwe Wet Betalingsgedrag nog steeds opdrachtgevers zijn die het mkb als kredietleverancier gebruiken.

Arbeidsmarkt belemmerende regelgeving van tafel
De Aannemersfederatie stelt op basis van de ‘Monitor MKB Bouw en Infra’, die eind 2017 door Panteia/EIM onder mkb-ondernemers in bouw en infra is uitgezet en vandaag door AFNL wordt gepubliceerd, te hopen dat bewindslieden en politici nu snel uitvoering geven aan een aantal punten uit het Regeerakkoord. Belemmerende arbeidsmarktwetten als 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte en hoge transitievergoedingen bij ontslag moeten van tafel. Als mkb-ondernemers daarvan worden verlost kunnen zij doorgroeien en kan het mkb weer de banenmotor worden die het ooit was. Daarnaast vindt de AFNL dat de MKB–Toets nu op korte termijn moet worden ingevoerd, zodat in de toekomst het mkb wordt behoed voor verkeerd uitwerkende of hoog overvliegende wetgeving.

Rem op in dienst nemen vaste medewerkers moet van tafel
Het aantal bedrijven dat nieuwe medewerkers aan heeft getrokken in 2017 is ongeveer stabiel op 6%, evenals het voorgaande jaar. Ook de uitstroom is stabiel gebleven op 5%. Opvallend is wel dat medewerkers die uitstromen dit uit eigen wil doen. Dit duidt volgens de Aannemersfederatie op een aantrekkende economie en aantrekkende bedrijvigheid met doorstroming van medewerkers. Ruim 10% van de bedrijven heeft eind 2017 vacatures open staan, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Eind 2017 voorziet ruim 10% van de ondernemers een toename van het personeelsbestand. Daarnaast geven ondernemers, gevraagd naar de grootste problemen op dit moment, aan het vinden van goed opgeleide mensen met vakkennis. Hetgeen ook leidt tot leverings- en capaciteitsproblemen en werken onder tijdsdruk. In de sector B&U wordt vooral toenemende concurrentie bij eenmanszaken ervaren. De AFNL blijft zich grote zorgen maken over de personeelsproblematiek bij bedrijven. De risico’s van de Wet Werk en Zekerheid en het tweede loondoorbetalingsjaar bij ziekte zetten al geruime tijd een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers. En de Wet DBA heeft, alhoewel momenteel bevroren qua handhaving, voor extra problemen gezorgd bij het inlenen van zzp’ers. Het nieuwe kabinet zou het mkb, maar ook de economie een dienst bewijzen door dit soort belemmerende arbeidsmarktwetgeving snel aan te pakken. Maar ook door haast te maken met de invoering van de MKB-Toets die het mkb in de toekomst van verkeerd uitwerkende of hoog overvliegende wetgeving verschoond moet houden.

Werkvoorraad verbetert, prijsdruk lijkt iets af te nemen
Uit de AFNL-Monitor Bouw en Infra blijkt dat 90% van de bedrijven de werkvoorraad in 2017 goed tot heel goed beoordeelt, met een kleine verschuiving richting lange termijn, met name in de GA-sector. Ook de toekomstige werkvoorraad vertoont bij alle sectoren een stijgende trend. Qua opdrachtenregio voert 65% van de mkb-bedrijven driekwart van de opdrachten uit in de eigen regio (50 km rond vestigingsplaats). 10% van de bedrijven voert driekwart van de opdrachten uit buiten de eigen regio. Deze laatste bedrijven zijn met name gevestigd in de arbeidsregio’s Brabant-West, Gelderland-Zuid en Rivierenland. Bijna de helft geeft aan onvoldoende bedrijvigheid in de eigen regio te vinden. De prijsdruk blijft, maar vaker dan in voorgaande jaren geven ondernemers aan dat de prijsdruk is afgenomen.

Omzetontwikkeling en bedrijfsresultaat positiever, maar GWW blijft achter
De omzetontwikkeling verschilt volgens de Aannemersfederatie nogal per sector. De GA-sector is het positiefst met 78% omzettoename, gevolgd door de B&U/sloop-sector met 44% omzettoename. In de GWW-sector ziet 10% de omzet stijgen en 86% gelijk blijven. Gekeken naar type opdrachtgever, zit de grootste stijging van de omzet vooral bij particulieren voor de B&U-sector, bij hoofdaannemers voor de GA-sector en de omzetontwikkeling via overheden voornamelijk voor de GWW-sector is stabiel.
Over 2017 verwacht 57% van de bedrijven een toename van het bedrijfsresultaat t.o.v. 2016. Ook hier blijft de GWW-sector achter, daar blijft bij het merendeel het bedrijfsresultaat gelijk. De investeringen door bedrijven trekken aan, vooral in machines en gereedschappen en bij de grotere bedrijven ook in opleidingen en ICT.

Mkb-aannemer wil geen kredietleverancier meer zijn
Nog steeds komen veel mkb-bedrijven in problemen door te late betaling door hoofdaannemers of overheidsinstanties. De betalingsproblematiek blijft knellen en mkb-aannemers moeten door late betaling of geheel of gedeeltelijk niet betalen zaken langdurig voorfinancieren, waardoor een enorme druk op het werkkapitaal staat. In diverse gevallen hebben opdrachtgevers zelfs een onredelijk lange termijn bedongen, aldus de AFNL. Gevraagd naar de effecten van de nieuwe Wet terugdringing Betalingstermijnen, geeft 93% van de ondernemers aan hiervan nog geen effect te merken. Alleen in de GWW-sector merkt een vijfde van de ondernemers hiervan resultaat. De AFNL hoopt dat deze corrigerende wetgeving voor het mkb meer scherpe kantjes van de machtspositie van opdrachtgevers gaat afzagen.

Download hier de MKB Monitor Bouw en Infra

14 februari 2018