AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid in komend Regeerakkoord

Een nieuw kabinet staat voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een gelijk speelveld voor grote-, middelgrote- en kleine bedrijven en hun medewerkers. Hoewel het economisch beter gaat, is daarbij voor mkb-aannemers, die het zwaarst van alle beroepen zijn getroffen door de crises, nog wel het één en ander nodig. Met de verkiezingen achter de rug en de informatiegesprekken in volle gang, hebben AFNL en NOA gezamenlijk een notitie gestuurd aan informateur Edith Schippers met als titel ‘Bouw aan mkb als uitgangspunt voor beleid; dan bouwen mkb-aannemers aan werk, vaste banen en welvaart!’. Hierin vragen beide organisaties aandacht voor een goede en gedegen ‘mkb-basis’ in het nieuwe Regeerakkoord. 

MKB Toets
Tijdens de afgelopen verkiezingscampagnes is het mkb door velen geknuffeld en is de bereidheid uitgesproken de politieke nek uit te steken voor het mkb. Nu is het zaak deze knuffelpartijen daadwerkelijk om te zetten in daden. Daden, die onze mkb-bedrijven in bouw, afbouw en infra volmondig en onomwonden uitdagen en vooruithelpen. Wij hopen dat de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet doortikken en keuzes maken op een aantal voor het mkb cruciale dossiers’, aldus AFNL en NOA in deze notitie.
Als eerste gaan AFNL en NOA ervan uit dat de Kamerbreed gedragen en door EZ inmiddels overgenomen MKB Toets op alle wet- en regelgeving, die zijn weerslag vindt in het mkb, tijdens de komende regeringsperiode wordt ingevoerd. Dit voorkomt dat mkb-ondernemers worden geconfronteerd met hoog overvliegende of in de praktijk niet werkende wet- en regelgeving’, zo stellen de voorzitters van AFNL en NOA in een gezamenlijke brief bij de notitie aan informateur Schippers en de 8 onderhandelaars.

Arbeidsmarkt
Mkb-aannemers willen daarnaast graag meer medewerkers in vaste dienst nemen. Juist aan die vaste krachten ontleent het mkb z’n onderscheidend vermogen. Echter, dit lukt alleen als de politiek besluit twee jaar loon doorbetalen bij ziekte af te schaffen, de risico’s van de transitievergoeding in het ontslagrecht weg te nemen en het te starre regime van ontslagmogelijkheden te versoepelen. Voor werknemers in de sector bouw-, afbouw en infra, die al vanaf jonge leeftijd zware beroepen vervullen, moet een meer realistische pensioenregeling mogelijk worden. En het overheidsbeleid moet beter bijdragen aan het technisch onderwijs in de relatief kleinschalige bedrijfstakken van gespecialiseerde aannemers, zodat voldoende gekwalificeerde ‘handjes’ voor de toekomst kunnen worden opgeleid. Wegnemen van dit soort risico’s en creëren van deze mogelijkheden leiden tot een beter functionerende arbeidsmarkt met meer vaste duurzame banen, waardoor de sector weer als aanjager van de economie kan gaan fungeren. Én het mkb uiteindelijk weer zijn functie als banenmotor kan gaan vervullen.

Lastenverlichting
De bouwnijverheid heeft de zwaarste crisis uit zijn bestaan achter de rug. Nu de economie gelukkig weer iets aantrekt neemt de hoeveelheid voorhanden werk toe en het mkb in de bouw, afbouw en infra moet weer vet op de botten krijgen. Lastenverzwaring is daarom uit den boze… Sterker, AFNL en NOA pleiten voor lastendaling op arbeid, verlaging van belastingdruk op winst voor zowel ondernemers die onder de IB als onder de VPB vallen, door uitvoerende werkzaamheden in de bouw onder te brengen in het lage BTW-tarief en een plafond in te stellen op gemeentelijke belastingen.
Mkb-bedrijven werken in het algemeen met kleine hechte teams van medewerkers en de ondernemer is bijna altijd de directeur/eigenaar. Om op economisch, innovatief en financieel gebied optimaal te kunnen functioneren, hebben deze bedrijven een steuntje in de rug nodig om bijvoorbeeld collectief te kunnen innoveren met behulp van branchegewijze Innovatieprestatiecontracten of een stok achter de deur nodig om opdrachtgevers aan hun verplichtingen te laten voldoen, zoals met de binnenkort in werking tredende wet Betalingsgedrag of het level playing field via de Aanbestedingswet.’

Cultuuromslag
Het mkb in bouw, afbouw en infra wordt bovendien nog onvoldoende geprikkeld procesmatig mee te denken en te investeren in vernieuwing, zo stellen beide organisaties. ‘Dit wordt versterkt door de helaas breed heersende praktijk van aanbesteden door opdrachtgevers tegen de laagste prijs. Daarnaast voltrekt het overgrote deel van de bouwprocessen zich nog langs de lijnen van de hiërarchie in de bouwketen. Hierdoor blijft veel specifieke kennis, innovativiteit en kwaliteit onbenut. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden in de gehele bouwgerelateerde sector, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet.’

Verduurzamen
Eén van de grote uitdagingen voor de bouwsector voor de toekomst is het verduurzamen en energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden in combinatie met het herbestemmen van leegstaande kantoren tot combinaties van nieuwe woon- werk- en leefomgeving. Met daarnaast de aanleg van een toekomst- en klimaatbestendige infrastructuur en een zo optimaal mogelijke mobiliteit. ‘Het is verheugend dat deze thema’s worden opgepakt door de Taskforce Bouw en AFNL en NOA hopen dat dit ook voor mkb-aannemers uitmondt in een level playing field op de opdrachtgeversmarkt. Via de binnenkort door de Eerste Kamer te behandelen Wet Kwaliteitsborging Bouwen verwachten wij dat de echte kwaliteit en het vakmanschap komen boven drijven in de bouw, zodat de bouw weer als kwalitatief hoogwaardige duurzaam werkende sector te boek komt te staan’, aldus de samenstellers van de notitie.

11 april 2017