AFNL/NOA: MKB als uitgangspunt voor beleid met MKB-Toets op wet- en regelgeving

Met de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer  voor de deur hebben Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven een notitie gemaakt ‘MKB in Bouw, Afbouw en Infra; knuffelbeest of bindende kracht en bron van welvaart’ met een aantal punten specifiek gericht op de bouw, afbouw en infrasectoren en een aantal punten specifiek op het mkb gericht. Daar AFNL en NOA expliciet mkb-bedrijven vertegenwoordigen.

Gezien een aantal gerezen problemen met wetgevingstrajecten en veelal de uitvoerbaarheid of knelpunten daarvan in de praktijk van het mkb, pleiten AFNL en NOA al jaren voor het mkb-proof maken van wet- en regelgeving. Want wat goed is voor klein is ook goed voor groot. Uiteraard zal dit stuiten op weerstand bij de grote concerns, maar zij zullen hiervan geen rechtstreekse negatieve effecten hebben en ook zij hebben baat bij een gezond en groeiend mkb als toeleverancier en afnemer. In de notitie voor de verkiezingen van juni 2016, die bij alle politieke partijen is neergelegd,  gaan AFNL en NOA hierin verder en willen zij doorpakken op een MKB Toets op wet- en regelgeving.

MKB-Toets op uitvoerbaarheid / realisatie in mkb-praktijk
Uitgangspunt voor beleid dient voor  AFNL en NOA te zijn dat voortaan ieder beleidsvoornemen eerst wordt getoetst op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid daarvan in het mkb, middels de MKB-Toets. Een Toets die voorkomt dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn en later via reparatiewetgeving moeten worden bijgesteld om werkbaar te worden. Met een vast/variabel panel bestaande uit mkb-bedrijven kan vaak binnen een half jaar worden nagegaan of iets werkt of niet, of er onverwachte neveneffecten zijn en of moet worden bijgesteld.

Breed gesteunde motie Monasch en MKB Statuut
Met het oog op de verkiezingen menen AFNL en NOA dat dit mkb-proof maken middels een MKB-Toets ook verankerd zou moeten worden in het Regeerakkoord, zodat een volgende regering ook daadwerkelijk hiermee aan de slag gaat. Daarom hebben AFNL/NOA dit ingezet bij de begrotingsbehandeling van EZ (tenslotte van oudsher het integratieministerie voor het bedrijfsleven) in de Tweede Kamer om te zien of via de Tweede Kamer het ministerie van EZ bereid was deze taak op te pakken. Via deze begrotingsbehandeling is uiteindelijk een breed gesteunde motie Monasch aangenomen die de minister gaat uitvoeren. Synchroon hieraan heeft MKB-Nederland tijdens haar congres in het najaar van 2016 ingezet op een MKB-statuut, met daaraan gekoppeld een MKB Toets om te komen tot regelgeving die past voor het mkb en daarmee ook voor de rest van het bedrijfsleven. In het overleg tussen MKB-Nederland en AFNL/NOA is daarna gesproken over een eerste opzet van een mogelijke uitwerking van zo’n Statuut en Toets.

Zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving toetsen aan mkb-praktijk
Voor AFNL/NOA staat voorop dat in een MKB-Statuut wordt vastgelegd dat wet- en regelgeving voor bedrijven kijkt naar effectiviteit, praktische- toepasbaarheid en uitvoerbaarheid voor het mkb. Waarbij onder het mkb wordt verstaan bedrijven tot 250 werknemers. Voor de beoordeling hiervan wordt de MKB-Toets gehanteerd, die evt. effecten of neveneffecten boven tafel haalt. Deze MKB-Toets wordt zowel gehanteerd voor nieuwe/toekomstige- als bestaande wet- en regelgeving. Nieuwe wet- en regelgeving relevant voor bedrijven, zal door een aantal mkb-bedrijven in de vorm van een vast/variabel ondernemerspanel uit alle of betreffende sectoren in het mkb worden getoetst op effectiviteit, doel, mogelijke neveneffecten, onduidelijkheid, maar vooral ook op de toepassing en uitvoerbaarheid in de praktijk.

9 januari 2017