Bouwkosten in de praktijk t.b.v. Tweede Kamercommissie Huizenprijzen

Ten aanzien van de bouwkosten stelt de Aannemersfederatie op basis van informatie van het EIB en OTB vast dat er geen sprake is van een stijging ver boven de inflatie of van substantieel hogere bouwkosten ten opzichte van de rest van Europa. Wel stelt de AFNL met de commissie vast dat de loonkosten relatief hoog zijn. De Bouw-CAO is een dure CAO en de productiviteitsstijging blijft achter bij de loonstijging. Als het gaat om de stijging van de materiaalkosten, hebben we te maken met een wereldwijd probleem van schaarste aan grondstoffen. De bouwsector heeft daar nauwelijks invloed op. Dit stelt AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis bij het gesprek met de Tweede Kamercommissie Huizenprijzen in Den Haag.

Faalkosten voornamelijk te wijten aan gebrek goed geschoolde vaklieden
De effecten van verminderde regeldruk worden door de AFNL-leden nog niet als zodanig ervaren. Daarentegen zijn juist wijzigingen in de bouwregelgeving een belangrijke oorzaak van de stijging van de bouwkosten. Denk daarbij aan de eisen ten aanzien van energiezuinigheid, geluidwering, bergingen en buitenruimten. De Aannemersfederatie is ervan overtuigd dat het faalkostenniveau in belangrijke mate wordt veroorzaakt door de schaarste aan goed geschoolde vaklieden in de bouw. Dat maakt de actuele uitstroom des te schrijnender.

Bouwkosten relatief klein deel van stijging huizenprijzen

De commissie stelt dat de bouwtijd in Nederland erg lang is. Volgens de Aannemersfederatie is de bouwtijd inclusief de werkvoorbereidingstijd echter niet lang. Mkb-aannemers ervaren juist het tegendeel: vaak wordt er onvoldoende voorbereidingstijd gegund. De fase van initiatief tot het verstrekken van een opdracht voor de uitvoering strekt zich vaak wel over meerdere jaren uit. Ten slotte acht de Aannemersfederatie de discussie over de bouwkosten in het licht van de huizenprijzen niet zo relevant. De bouwkosten maken slechts een relatief klein deel daarvan uit en hebben niet in die mate bijgedragen aan de stijging van de huizenprijzen. Overheidsingrijpen in de bouwkosten is wat de Aannemersfederatie betreft niet aan de orde.

Download de volledige inbreng van de AFNL bij de Tweede Kamercommissie Huizenprijzen .

 

15 februari 2013