Op de agenda!

Aannemersfederatie Nederland:"Eigen mkb-CAO voor bouw, infra en aanpalende branches"

Nieuwegein, 27 december 2010

Door de Bouw-CAO algemeen verbindend te verklaren, maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich schuldig aan onzorgvuldig beleid. Met dit besluit zet het Ministerie een kleine 2000 mkb-bedrijven in de bouw- en wapeningsstaalinfrasector, georganiseerd in zestienbrancheorganisaties, buitenspel. Aannemersfederatie Nederland vindt het onbegrijpelijk dat Minister Kamp het beleid van zijn voorganger klakkeloos kopieert, zodat nu voor het tweede opeenvolgende jaar een CAO algemeen verbindend wordt verklaard waar grote delen van de sector geen enkele invloed op de totstandkoming hebben kunnen uitoefenen.

Streep onder één CAO
Aannemersfederatie Nederland acht het niet langer acceptabel dat een beperkt aantal grote bedrijven in de sector de arbeidsvoorwaarden dicteert aan de vele kleine en middelgrote bedrijven. De Federatie heeft daarom besloten een streep te zetten onder de gewoonte één CAO voor de gehele sector te realiseren. Zij opteert nu voor een eigen CAO die is toegesneden op de wensen en mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf. De Federatie nodigt vakbonden, die geïnteresseerd zijn in constructief overleg om tot een dergelijke CAO te komen, uit om de mogelijkheden te verkennen. Deze uitnodiging geldt tevens een aantal brancheorganisaties met aanpalende CAO’s, om gezamenlijk tot een  betere belangenbehartiging voor het midden- en kleinbedrijf te komen.

Revisie benodigd
De Federatie is van mening dat de huidige CAO zwaar verouderd is en dringend revisie behoeft. Dat de CAO niet meer voldoet aan de eisen des tijds, valt ook op te maken uit de leegloop van de afgelopen jaren uit de Bouw-CAO. Het aantal werknemers dat onder de Bouw-CAO valt is de afgelopen jaren gedaald van 250.000 tot 140.000.

Vorstaanpak
Een zeer acuut punt betreft de aanpak van de gevolgen van de vorst, die met name bij het mkb in de uitvoerende bouw en infra een zware tol lijkt te eisen. Aannemersfederatie Nederland neemt het collega-organisatie Bouwend Nederland bijzonder kwalijk dat de organisatie categorisch weigert de vorst-WW her in te voeren. Van normale bedrijfsrisico’s is, met de kredietcrisis en recessie nog in de benen en een snel slinkende orderportefeuille in zicht, geen sprake. Bovendien is de verzekering die bedrijven wordt aangeboden, zeker onder de huidige omstandigheden, veel te duur. In andere bedrijfstakken is de Vorst-WW een calamiteitenregeling. De Federatie vindt dat de bouw zich moet gedragen als een normale bedrijfstak en daarom de Vorst-WW snel moet invoeren.