Op de agenda!

Begroting voor bouw teleurstellend en ontoereikend

koffertje van PrinsjesdagDe bouw zit als een van de weinige sectoren in de hoek waar de klappen vallen. De maatregelen die het kabinet treft om de sector te stimuleren zijn volstrekt onvoldoende. Verlaging van de btw voor onderhoudswerkzaamheden is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Hoewel het belang van btw-verlaging niet moet worden onderschat, is hier niet meer dan maximaal 20% van de totale bouwomzet mee gemoeid. Overigens zou de btw-verlaging met tenminste twee jaar moeten worden verlengd. De Crisis- en Herstelwet zou een structureel karakter moeten krijgen, want anders wordt het een koekje van eigen deeg.

Projecten die nu naar voren worden gehaald, veroorzaken over een aantal jaren alsnog leegloop in de orderportefeuilles. Los daarvan laat het kabinet na een duidelijke lans te breken voor het midden- en kleinbedrijf bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze wet. Het blijft een wet waar het grootbedrijf bij uitstek van profiteert. Kortom, een teleurstellende en ontoereikende begroting. Dit stelt Aannemersfederatie Nederland, de mkb-organisatie van ondernemers in bouw en infra, in reactie op de Miljoenennota. Aannemersfederatie Nederland neemt in deze nadrukkelijk afstand van de juichkreten van de koepelorganisaties. Hier wreekt zich dat ze grote delen van de bouw niet representeren. Aannemersfederatie Nederland toont zich verheugd dat een aantal tijdelijke generieke maatregelen om het ondernemerschap een steuntje in de rug te geven, een meerjarig karakter krijgt. Te denken valt aan de Carry-backregeling, de kredietfaciliteiten zoals de borgstellingsregeling en de verlaging van de winstbelasting voor de zogenaamde kleine winsten.

Kenniseconomie
Onbegrijpelijk vindt de Federatie, dat waar het kabinet de kenniseconomie hoog in het vaandel heeft beknibbeld wordt op het mkb-budget. Dat de WBSO wordt uitgebreid is van groot belang voor kenniseconomie en export, maar dat het EZ-instrumentarium op dit punt wordt uitgekleed is niet te begrijpen. Het mkb in de bouw wordt hierdoor nodeloos gedupeerd. Waar het kabinet aan voorbij gaat, is dat de prijzen de afgelopen jaren in een vrije val zijn beland. Opdrachtgevers, niet in de laatste plaats overheids- en semi-overheidsdiensten, hebben de crisis massaal gebruikt om gunstiger prijzen te bedingen. Dat is een extra remmende factor op de weg naar herstel. Die prijzenslag zal zich ook gaan voordoen tussen reguliere bedrijven, waaronder veel mkb-bedrijven, en een groeiend leger zzp’ers om de renovatieklussen binnen te halen. Op prijs concurreren is voor veel mkb-bedrijven een onbegaanbare weg, omdat vaste medewerkers een hoge kostprijs hebben door pensioenpremies en bedrijfstak eigen regelingen, zoals opleidingen, iets waar een zzp’er niet mee rekent.