Op de agenda!

Persbericht: Reactie Aannemersfederatie Nederland op Miljoenennota

Kabinet heeft oog voor vliegwielfunctie bouw bij herstel economie

Aannemersfederatie Nederland, de koepelorganisatie van mkb-bedrijven in bouw en infra, steunt de visie van het kabinet om de sector bouw als katalysator voor economisch herstel aan te merken. De extra investeringen in de sector zullen een belangrijke vliegwielfunctie naar andere sectoren van de economie vervullen.
Tegelijkertijd dringt Aannemersfederatie er met de grootste klem op aan dat de investeringsprojecten op de maat van het midden- en kleinbedrijf worden toegesneden. Dit past in de prioriteitsstelling van het kabinet om het mkb fiscaal en op het gebied van premieheffing uit de wind te houden. Zo valt het voorstel om het mkb een sterkere positie op de kapitaalmarkt te geven door de garantieregeling op het aantrekken van eigen vermogen in de bouw in vruchtbare aarde, omdat het voorfinancieren van projecten steeds moeilijker wordt. Ook de oprekking van de verliescompensatie geeft bedrijven in problemen tijdelijk enige lucht.

 

Maar met kostenreductie alleen zijn de mkb-bedrijven in bouw en infra niet geholpen. Belangrijker nog is dat deze bedrijven in staat zijn op concurrerende voorwaarden te profiteren van de impulsen van de rijksoverheid. Op dit punt is er voor het kabinet nog het nodige zendingswerk te verrichten.
Aannemersfederatie Nederland is het met het kabinet eens om, gelet ook op de op dit moment  de ronduit positieve koopkracht, de loonstijgingen tot een minimum te beperken. Wanneer een substantieel deel van de extra gelden moet worden uitgekeerd in de vorm van loonstijgingen, spannen we het paard achter de wagen. Het kabinet doet er dan ook zeer verstandig aan om de dure  bouw-cao, in een situatie die wordt gekenmerkt door achteruitgang met steeds lagere verkoop prijzen en marges niet algemeen verbindend te verklaren. 

Aannemersfederatie Nederland ziet de toenemende premiedruk als nieuwe molensteen om de nek van arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw. Hier past de grootst mogelijke terughoudendheid.
Aannemersfederatie Nederland waardeert de extra inspanningen op het terrein van innovatieve processen en producten, onder andere rond thema’s als duurzaamheid en energiebesparing. Ook hier zal de bouw, met name het midden- en kleinbedrijf, in hoge mate bij moeten worden betrokken, om de katalysatorrol adequaat te kunnen vervullen.