Klik op een artikel voor de gehele tekst

Filter
 • Opnieuw forse terugval productie mkb-bouw in 2013; Kansen op middellange termijn bij totaaloplossingen gespecialiseerd werk

  De mkb-bouwsector heeft weinig geprofiteerd van de economische opleving in de eerste helft van 2011. Gemiddeld vertoonde de sector vorig jaar 1% groei, waarbij infra er in negatieve zin bovenuit stak met -5%. In 2012 kromp de productie bij alle branches van de Aannemersfederatie en valt de omzet met zo’n 6% terug.
  In 2013 volgt een verdere krimp van nog eens 3%. Alleen de sloopsector vertoont geen krimp door de intensivering van de asbestsanering in de komende periode. Dit blijkt uit

  ...
 • AFNL + 8 branches: dringend appel; wachttijd 10 dagen bij vorstverlet

  huizen in de sneeuw
  De AFNL en acht andere branches doen een dringend appel op de Eerste Kamer en de minister van SZW om gehoor te geven aan hun oproep om in geval van vorstverlet een wachttijd van tien dagen in te voeren. De branches opteren daarbij voor een uniforme regeling voor alle UWV-sectoren waar vorstverlet van toepassing

  ...
 • Aannemersfederatie: bouw snakt naar korte en lange termijn maatregelen

  De jongste cijfers van het EIB over de bouwproductie in de komende jaren wijzen volgens Aannemersfederatie Nederland op een sector in vrije val, met ongekende saneringen en verder verlies van werkgelegenheid. Door pleisters plakken heeft het Kabinet Rutte-1 de ernst van de situatie op de bouwmarkt weggemoffeld. Rutte-2 zal de sector op grond van de in het Regeerakkoord gehanteerde beleidslijnen pas op langere termijn enige lucht kunnen bieden.

 • "Embuste advocaten" stuurt mail met virus!

  Een nieuwe zogeheten malwaremail is opgedoken. De mail zou deze keer afkomstig zijn van Embuste advocaten uit Amsterdam. Volgens de mail is er sprake van een betalingsregeling. Uiteraard is er weer een bijlage die opheldering zou moeten verschaffen. Opent u die bijlage niet! Deze start een script op met de bedoeling uw computer te infecteren met een virus. Bellen met het in de mail genoemde nummer is niet zinvol. U krijgt geen verbinding of u komt bij iemand anders uit die hier niets mee te

  ...
 • Aanpassing vorstverlet ramp voor het MKB

  Vandaag, dinsdag 20 november 2012 bespreekt de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging regelingen UWV. Onderdeel hiervan is een aanpassing van de huidige vorstverletregeling. In een brandbrief gericht aan de leden van de Eerste Kamer verzoeken de brancheorganisaties OSB, TLN, Koninklijke Metaalunie, OBN, UNETO-VNI, Aannemersfederatie Nederland en VEBIDAK af te zien van de voorgestelde wijziging van de vorstverletregeling conform de motie Heerma.


  De brandbrief kunt u ...

 • MKB INFRA: Tweede Kamer moet negatief effect afschaffing accijnsvoordeel rode diesel voorkomen

  MKB INFRA rekent er op dat de Tweede Kamer er bij de behandeling van het Belastingplan 2013 alles aan doet de nadelige effecten van de voorgenomen afschaffing van het accijnsvoordeel op rode diesel per 1 januari 2013 te voorkomen. Afschaffing van het accijnsvoordeel leidt tot een directe kostenstijging voor ondernemers, die zeker in deze economisch slechte tijd extra negatieve gevolgen heeft voor bedrijven in de infrasector. Temeer, daar de Risicoregeling GWW, die op elk bestek van

  ...
 • ‘Meer Markt, Minder MKB?’

  Verandert het machtsevenwicht in de grond- weg- en waterbouw? Dit was de centrale vraag tijdens een drukbezocht mini-symposium van MKB INFRA in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Marcel Metze het onderzoeksrapport ‘Meer markt, Minder MKB?’. Daarna schoten drie Tweede Kamerleden op de problematiek van het aanbesteden in, tijdens een paneldiscussie geleid door Taco van Hoek.

 • Aanbestedingswet aangenomen in Eerste Kamer

  MKB INFRA is verheugd dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Aanbestedingswet. De nieuwe aanbestedingsregels moeten gaan zorgen voor een gelijk speelveld, zodat ondernemers van klein tot groot gelijke kansen krijgen op opdrachten. Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter. Bovendien mogen opdrachten niet meer dusdanig worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans maken en er mogen geen onredelijke

  ...
 • MKB INFRA: realistisch social-returnbeleid biedt uitkeringsgerechtigden écht werk

  MKB-infrabedrijven staan open voor het inzetten van uitkeringsgerechtigden. MKB-ondernemers zien dit als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Echter, deze bedrijven ervaren veel knelpunten bij de door overheden (veelal gemeenten) opgelegde social-returnverplichtingen bij het aanbesteden van werk voor een deel van de aanneem- of loonsom.

  Gebrek aan ervaring bij gemeenten
  En ook gemeenten hebben nog weinig ervaring met een goede inzet van social return.

  ...
 • MKB INFRA: Structureel werk prima, social return met mate!

  Bedrijven in de infrasector hebben in toenemende mate te maken met gemeenten en andere overheden die bij aanbesteden van werken social return toepassen. Hierbij gaat het om het verplicht inzetten van uitkeringsgerechtigden bij het aanbesteden van werk voor een deel van de aanneem- of loonsom.

  MKB-bedrijven in de infrasector staan in principe open voor het inzetten van uitkeringsgerechtigden. Echter, mkb-bedrijven ervaren behoorlijk

  ...
 • Bouwbelang nummer 5 komt uit

  bouwbelang 5Deze week (46) verschijnt BouwBelang nr 5, met daarin aandacht voor de kansen op meer stabiliteit in de bouwsector; het eerste artikel uit een reeks met drie professoren. Daarnaast de visie

  ...
 • Gazet nummer 5 verschenen

  GAzet5In Gazet nr 5 van week 46 onder meer aandacht voor jonge vakmensen die strijden op Euroskills, valse steigerpasjes en ontduiken van cao-afspraken, de beste leerbedrijven in de bouw en het belang van

  ...
 • Eigen risicoperiode voor Vorst WW-regeling CAO Bouwnijverheid verlaagd naar 17 dagen

  CAO-partijen Bouw hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor de komende winterperiode te verlagen van 22 dagen naar 17 dagen. CAO-partijen zijn in beginsel van oordeel dat weerrisico een ondernemersrisico is en behoort te zijn. Veel lidbedrijven hebben hiervoor dan ook in de afgelopen periode oplossingen gezocht in het treffen van doorwerkmaatregelen, het beprijzen van weerrisico’s in de aanneemsom en aanpassingen in de bedrijfsvoering.
  ...

 • Aannemersfederatie: risico op faillissement inperken

  Bouwopdrachtgevers moeten een bouwdepotrekening nemen of een garantiefonds oprichten om mkb- en gespecialiseerde aannemers die voor hen werken en wat verder in de keten zitten, te kunnen blijven betalen. Ook de rechtstreekse betaling van opdrachtgever aan onderaannemer, zoals voorgestaan in de concept Europese Aanbestedingswet, kan een oplossing zijn om de kredietrisico’s, die nu veelal bij de mkb-aannemers liggen, weg te nemen. Aannemersfederatie Nederland zoekt met een bouwdepotrekening,

  ...
 • Ketenacademie van start

  Logo SVBBinnenkort, namelijk op 30 november, start één van de eerste lesprogramma’s van de Ketenacademie, de praktijkschool voor ketensamenwerking waar naast houding en gedrag ook kennis centraal staat.

  Praktijk centraal
  In het lesprogramma staat de praktijk centraal. Dit geldt zowel voor de gastdocenten, de ontmoetingen met werkers in

  ...
 • Reactie AFNL op Regeerakkoord: lange termijn effecten positief voor sector, stimulering op korte termijn node gemist

  Het Regeerakkoord biedt de woningbouw voor de langere termijn de noodzakelijke duidelijkheid waar de sector al geruime tijd om vraagt. De zeer geleidelijke beperking van de hypotheekrente-aftrek en de flexibilisering van de huurmarkt getuigen van een realistische kijk op de woningmarkt en zullen ongetwijfeld bijdragen aan de zo gewenste doorstroming.

  Aparte minister goed voor bouwsector
  De beslissing een aparte Minister te belasten met het woondossier, geeft

  ...
 • AFNL: 10 dagen onwerkbaar weer in Calamiteitenregeling in plaats van 20

  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra doet een dringend beroep op de Tweede Kamer in de Calamiteitenregeling, waarin de Regelingen onwerkbaar weer en Werktijdverkorting in de WW worden samengevoegd, 10 in plaats van 20 wachtdagen onwerkbaar weer vast te stellen. De Tweede Kamer stemt 30 oktober over de Wet Vereenvoudiging regeling UWV, waarin de Calamiteitenregeling is opgenomen.

  Positie bouwbedrijven niet nog verder verslechteren
  Vanwege de stagnerende

  ...